Forfatterarkiv: Marianne Riis

Debatmøde om vandløb i relation til natur, landbrug og samfund!

Naturligt vandløb. Foto: Naturgrafik.dk

Tid: onsdag d. 21. november kl. 19.00
Sted: VUC´s kantine, Munkevej 9, 7700 Thisted 

Debatmødets formål er at belyse og debattere problemerne omkring vore vandløb, hvor konflikten ofte står mellem landbrugets / samfundets interesser og målsætningen om vandløb i god økologisk tilstand. Oprenset afvandingskanal kontra det uforstyrrede, rene, slyngede og artsrige vandløb. Afvanding kontra natur.
Hvad er vi bedst tjent med, eller behøver de to interesser at være uforenelige?

Oplægsholdere:

Lektor Tenna Riis, Aarhus Universitet (Institut for Bioscience-Akvatisk biologi) fortæller om vandløbs naturlige struktur (planter, dyr, fysiske forhold) og naturlige økologiske funktioner (rolle i næringstilbageholdelse, biodiversitet).

Michael Damm, Limfjordsrådets sekretariat, fortæller om samfundets interesser og forpligtelser under hensyn til aktuelle udfordringer, gældende love, regler og målsætninger. Der tages afsæt i Limfjordsrådets vandplanarbejde i oplandet til Limfjorden herunder interessentinddragelse og arbejdet med forbedringer af vandløbenes fysiske forhold i Limfjordens opland.

Carl Christian Pedersen, formand for landbrugsorganisation Agri Nord, der er hjemmehørende i Aars, Hobro og Aalborg. Carl Christian Pedersen vil belyse forhold, der har betydning for landbrugserhvervet.

Ordstyrer: tidl. klitplantør Ib Nord Nielsen.
Entre er 50 kr. og øl og vand kan købes. Medbring evt. selv kaffe/te
Debatmødet arrangeres af BFN’s Naturkurser.

Alle er velkomne.

Tema aften om Costa Rica

Rødøjet løvfrø fra Costa Rica. Foto: Carayjamesbalboa, Wikimedia, Public Domain.

Onsdag d. 7. november kl. 19.30 i Hummerhuset i Klitmøller

Anna og Svend Hamborg fortæller og viser billeder fra deres tur til Costa Rica
Ellen Eva og Jørgen Nordkvist fortæller og viser billeder fra deres tur.
Det påstås at Costa Rica har klodens største biodiversitet pr. kvadratkilometer.
Der vil blive vist billeder af landskaber, fugle, pattedyr, krybdyr, padder og planter.

Kontaktperson Jørgen Nordkvist 97924165

Sensommermøde

Kaprifolie. Foto: Niels Lisborg

Lørdag d. 27. oktober 2018, kl. 12 – ca. 16.00 i Tved Gl. Skole, Hanstholmvej 64, 7700 Thisted

Program:

  • Kl. 12.00 Frokost.
  • Kl. 13.30 Michael Straarup (specialestuderende fra Aarhus Universitet) fortæller om sine undersøgelser af 50 søer i Nationalpark Thy samt andre botaniske oplevelser i Thy.
  • Kl. 14.30 Kaffe.
  • Kl. 15.15 Dorthea Albrechtsen fra Thisted Kommune fortæller om eftersøgning og kortlægning af den sjældne sommerfugl Hedepletvinge.
  • Kl. 16.00 Afslutning.

Kontaktperson – Jørgen Nordkvist, tlf. 97924165

Naturcenter Tved Gl. Skole indviet

Snoren klippes over af repræsentanter fra tre af de fire sponsorer. Foto: Niels Lisborg

Lørdag d. 29. september blev BFN’s nye sheltere og tilhørende bålplads ved Naturcenter Tved Gl. Skole indviet. Der var et flot fremmøde med over 75 deltagere i alle aldre. Pladsen blev indviet med taler, pølser og pandekager over bål. Til de mindste var der forskellige aktiviteter bl.a. i form af skattejagt. Snoren blev behørigt klippet over af repræsentanter fra tre af de fire sponsorer der var til stede. De fire sponsorer er Friluftsrådet, Dansk Familielandbrug, Danmarks Naturfredningsforening samt Nordea Fonden.

Læs mere om indvielsen i Thisted Dagblad her: Tveds bioperle indviet. 

Der blev både ristet pølser, bagt pandekager og lavet popkorn over bålet på den nye shelterplads. Foto: Niels Lisborg

Åbning af Naturcenter Tved Gl. Skole

Den nye bålplads og de nye sheltere ved Tved Gl. Skole.

Lørdag d. 29. september 2018, kl. 15 – 18 åbner vi Naturcenter Tved Gl. Skole med indvielse af shelter- og bålplads.

Sted: Tved Gl. Skole, Hanstholmvej 64, 7700 Thisted

Program:

  • Velkomst v/formand Poul Nystrup Christensen.
  • Orientering om projektet – Knud-Allan Knudsen.
  • Orientering om aktiviteter i Naturcentret- Carsten Schultz.
  • Åbning og taler.

Der serveres Kaffe/te og kage.
Pølser på grillen / pandekagebagning på bål.
Aktiviteter for børn – spil og orienteringsløb.
Salg af naturbøger /medlemstegning.

Alle er velkomne

Arr. Biologisk Forening for Nordvestjylland

Pressemeddelelse om indvielsen ved Tved Gl.Skole (pdf.)

Torsdagsmøde i Tved Gl. Skole

Bævreasp. Foto: NaturGrafik.dk

Torsdag d. 13. september 2018, kl. 19.30 – ca. 21.30 inviteres  BFN’s medlemmer til torsdagsmøde i Tved Gl. Skole.

Mødet omhandler forslag til kommende BFN-arrangementer. Medlemmerne opfordres til at møde op, og komme med forslag til foredrag og ekskursioner i perioden fra januar 2019 – juli 2019

Aftenens tovholder: Knud-Allan Knudsen, Else Kristensen og Jørgen Nordkvist

Kontaktperson: Knud-Allan Knudsen, tlf. 9794 5025

Sted: Tved Gl. Skole, Hanstholmvej 64, Tved, 7700 Thisted.

Svampetur

Rød fluesvamp. Foto: Søren Telling

Søndag den 9. september 2018 kl. 13:00 – 17:00

Mødested: Nystrup Klitplantage – Grusbelagt skovvej øst for Kystvejen –
Indkørsel mellem 30,7 km og 30,8 km afmærkningen fra Kystvejen. Der vil blive opsat et Beach flage med svampeforeningens logo ved indkørselen. Medbring evt. svampeflora, kurv, kniv og egnet fodtøj.

Turleder: Henning Christensen (Svampekundskabens Fremme) og Ib Nord Nielsen (BFN og DN Thy)
Tilmelding: Ib Nord Nielsen – e-mail: ib.nord.nielsen@gmail.com – Max 30 deltagere

Alle er velkommen – Biologisk Forening for Nordvestjylland, Danmarks Naturfredningsforening Thy og Foreningen til Svampekundskabens Fremme

Ekskursion i Nationalpark Thy (NPT), hvor der er Ensianblåfugl

Ensianblåfugl. Foto: Svdmolen CC BY-SA 3,0, wikimedia

Ekskursion til Vestergaard (lodsejer Karsten Hansen) i Nationalpark Thy (NPT), hvor der er Ensianblåfugl.

Lørdag d. 18. august 2018 kl. 14.00

Ensianblåfugl har været i kraftig tilbagegang i Danmark. I kanten af Stenbjerg Plantage på ejendommen Vestergaard har Ensianblåfugl en isoleret og sårbar bestand. Med det formål at forbedre forholdene for Klokke-Ensian og Ensianblåfugl har lodsejeren Karsten Hansen derfor i samarbejde med BFN og Nationalparkfond Thy søgt Den Danske Naturfond om midler til gennemførelse af et projekt. Ønsket er at omdanne 1,9 ha græsmark til klithede med klitlavning. På denne måde ønsker man at skabe en forbindelse mellem det nuværende levested for Ensianblåfugl og det kommende levested.

Ud over hovedprojektet er der søgt om midler til et delprojekt med oprensning af et vandhul med det formål at optimere forholdene for Stor Vandsalamander, som har været registreret på lokaliteten.

Under ekskursionen ser vi på det nuværende levested for Ensianblåfugl, hvor vi også generelt ser på planterne i området. Desuden ser vi på projektområdet og vandhullet. Under forudsætning af at projektet igangsættes, ønsker vi at følge udviklingen i de kommende år ved at lave ekskursioner med passende årsintervaller.

Mødested: Tyskebakken 5 kl. 14.00. Ekskursionen forventes afsluttet omkring kl. 16.30

Medbring: Vandtæt fodtøj og evt. en kande kaffe/the, idet der bliver en kort kaffepause.

Turledere: Karsten Hansen, Signe Kappel Jørgensen fra NPT og Jørgen Nordkvist fra BFN, tlf. 97924165

BFN’s Fuglestudiekreds efterår 2018

Fugletårnet ved Ove sø. Foto: Elly Hansen

Mødedatoer:

Øvede hold:

14/8 Jette Østergaard Danielsen viser nogle af sine smukke fugle-og dyre billeder. Både fra ind- og udland.

4/9 Ib Dyhr viser billeder og fortæller om sin tid, som naturfotograf og na-
turguide i Lille Vildmose.

23/10 En aften med Carsten Bjørnskov

13/11 Kim Frost: I øjenkontakt med fuglene.

4/12* Lars Smith: Ugler.

Begynderholdet:

28/8 – 18/9 – 30/10 – 20/11 – 4/12*

*) Fælles afslutning for begge hold. Efter foredraget om ugler spiser vi æbleskiver sammen inden vi ønsker hinanden en god jul.

Ekskursioner for efteråret:

Agger Tange. Fredag den 24. august 2018.
Mødested: Svaneholmhus kl. 19,00

Vejlerne. Lørdag den 8. september 2018,
Mødested: Tømmerby tårnet kl. 8,00

Ulvedybet. Lørdag den 13. oktober 2018.
Mødested: Kjeldstrup rasteplads kl. 8,30

Roshage-Hanstholm havn. Lørdag den 17. november 2018.
Mødested: Roshage kl. 9,00

Studiekredsleder: Elly Hansen tlf. 29 46 75 53

INVITATION til HEDEPLETVINGE-DAG ved VULLUM SØ!

Hedepletvinge. Foto: Anne Sorbes CC BY-SA 3,0, Wikimedia

Fredag den 24. august 2018 kl. 9-15 er der Hedepletvinge-dag ved Vullum Sø. Det er muligt at deltage om formiddagen for interesserede. Se vedhæftet invitation for mere information såsom program, mødested og tilmelding.

INVITATION til HEDEPLETVINGE DAG ved VULLUM SØ (pdf)