BFNs Naturkurser har til formål at afholde kurser og andre arrangementer med naturfagligt indhold.

BFNs Naturkurser har en afdeling i Thisted Kommune og en i Jammerbugt Kommune.

Naturkurserne fungerer som aftenskoler under folkeoplysningsloven, og kursisterne betaler et administrationsgebyr på 100 kr. plus en deltagerbetaling på pt. ca. 19 kr. pr. lektion.

Hvert år i november arrangerer Naturkurserne et debatmøde.

Ud over deciderede kurser arrangerer Naturkurserne i Thisted Kommune hvert forår og efterår en fuglestudiekreds. Lederne af denne studiekreds arbejder ulønnet, således at man kan deltage for et beskedent beløb.

Se aktuel udbud:

Fuglestudiekreds forår 2017

Studiekredsen foregår på Koldby skole (indgang fra Kastanievej) fra kl. 19,00 til kl. 21,30

Der er én mødeaften om måneden for hvert hold. På begge hold vil der være mulighed for at udveksle oplysninger om, hvilke fugle man har set siden sidst. På det øvede hold vil der, de fleste aftener, være en foredragsholder. På begynderholdet snakker vi om de fugle, som er aktuelle netop nu. Vi lærer også de almindelige fuglestemmer, som vi kan høre i vore haver. På hvert månedsmøde introduceres næste ekskursion til en lokalitet i området.

Bemærk: Man kan deltage på begge hold og på alle ekskursioner for samme pris.

Mødeaftener Koldby skole:

Øvede hold:                             10/1 – 7/2 – 7/3 – 4/4 – 2/5 – *13/6

24/1 – 21/2 – 28/3 – 25/4 – 16/5 – *13/6

*) fælles afslutning hos Elly og Ivan i Svankær.

Ekskursioner:

7. januar 2017                    Agger Tange. Turen arrangeres i samarbejde med BFN

Mødested: Svanholmhus kl. 9,00

18. marts 2017                   Hald Hovedgård

Mødested: Draget Thyholm kl. 7,00

29. april 2017                     Morgentur hos Knud Allan Knudsen og Leo Thøgersen, Horsfelt.

Turen slutter i Leo’s garage, hvor han og Johanne vil være vært for kaffe/morgenbrød.

Mødested: Villerupvej 5. 7755 Bedsted  kl. 7,00

13. maj 2017 Skjern Enge.

Mødested: Draget Thyholm kl. 7,00

Pris for hele sæsonen: 75,- kr. (unge under 14 år 50 kr.) til dækning af annonceudgifter

Studiekredsleder: Elly Hansen tlf. 29 46 75 53

Ekskursionsledere: Elly Hansen tlf. 29 46 75 53 og Hans Henrik Larsen tlf. 26 60 86 60

 

Modulopbygget kursus om Nationalpark Thy

Der kan frit vælges et eller flere af de fire moduler.   Pris: 30 kr. pr. time

Modul 1        Genopretningsprojekter i Nationalpark Thy

                      8 timer ved Henrik Schjødt Kristensen

Nationalparken har gennem de seneste år gennemgået en række genopretningsprojekter, som hver især har været med til at ændre landskabet og naturindholdet. Ud over den utilsigtede brand i Stenbjerg Plantage er der mange eksempler på konvertering af skov til hede, fugtig hede, eng, klithede eller fugtig klithede. Andre brugte værktøjer er hævning af vandstand gennem lukning af grøfter, skovafbrænding, afgræsning, skrab og rydninger.

Første gang: På VUC i Thisted, mandag den 3. april, kl.19.00-21.00

Formål med konvertering og genopretning. Gennemgang af udvalgte projekter og opnåede resultater.

Anden gang: Felttur til Stenbjerg-området, tirsdag den 25. april, kl. 18.00-21.00

Mødested: Aftales første aften.

Tredje gang: Felttur til området omkring Hvidbjerg Plantage, torsdag den 4. maj, kl. 18.00-21.00

Mødested: Aftales nærmere tiden.

Modul 2        Plantekendskab for begyndere

                      10 timer ved Jens Handrup og Sinne Harbo

Få et godt grundlag for at kunne kende og selv bestemme de mest almindelige vilde planter i nationalparken. Vi skal desuden snakke om naturtyper, og hvad man kan forvente at finde hvor.  

 Første gang: På VUC i Thisted, onsdag den 17. maj, kl. 19.00-21.00

Generelt om planter og deres gruppering med fokus på blomsterplanterne. Ved hjælp af uddelt materiale, egen baggrundsviden, forskellige håndbøger/flora og lup skal vi øve os i at bestemme medbragte planter.   

 Anden gang: På VUC i Thisted, onsdag den 24. maj, kl. 19.00-21.00

Opsamling fra første gang. Hvordan kommer vi videre? Hvilke håndbøger er bedst for dig? Vi fortsætter med træning i bestemmelse af almindelige medbragte arter fra nationalparken.

Tredje gang: Onsdag den 31. maj kl. 18.00-21.00. Ekskursion til klithede, plantage med varierende jordbund og evt. eng, søbred eller strandeng, hvor vi skal øve os i at bestemme og lære planter at kende.

Mødested: Lodbjerg Kirke

Fjerde gang: Onsdag den 28. juni kl.18.00-21.00. Ekskursion til strand, klit, klithede og klitlavning, hvor vi skal arbejde videre med at bestemme planter og se nogle af de samme arter en måned senere.

Mødested: Stenbjerg Landingsplads ved redningshuset.

Modul 3       

Agger Tanges historie og natur

12 timer ved: Mie Buus, Jørgen Nordkvist og Poul Hald Mortensen

Første gang: På VUC i Thisted, onsdag den 2. august, kl.19.00

Mie Buus fortæller om Agger Tanges historiske udvikling – både den geologiske og den kulturhistoriske; herunder Thyborønprojektets kuldsejlede plan om at lukke Thyborøn Kanal.

Anden gang: På VUC i Thisted, onsdag den 9. august, kl. 19.00-21.00. Jørgen Nordkvist  gennemgår Agger Tanges botanik med hovedvægten på strandengenes planteliv. I den forbindelse vil de komme ind på planternes tilpasninger til livet i det barske miljø.

Tredje gang: Ekskursion til Agger Tange, mandag d. 14. august, kl. 18.00-21.00

med Jørgen Nordkvist, der viser og fortæller om tangens planteliv.

Mødested: Svaneholmhus ved færgelejet.

Fjerde gang: På VUC i Thisted, mandag den 21. august, kl. 19.00-21.00

Poul Hald Mortensen fortæller om udviklingen i fuglelivet på Agger Tange siden 1960-erne. Aktuelt er tangen den vigtigste yngle- og rasteplads for vandfugle i Nationalpark Thy. Der fortælles også lidt om naturbeskyttelsen på Agger Tange og etablering af ”Ulkens Rende”.      

Femte gang: Ekskursion til Agger Tange, mandag den 28. august, kl. 18.30-21.00 med Poul Hald Mortensen, der viser og fortæller om fuglelivet på tangen og i Krik Vig. Foruden sæler vil kunne forventes set og beskrevet mindst 30 arter af fugle.

Mødested: Svaneholmhus ved færgelejet.

 

Modul 4        Spiselige ting i Nationalpark Thy

                      8 timer ved Mie Buus

Bliv klogere på: naturens spisekammer, den kulturhistorie der knytter sig til området og fortidens brug af urter, bær, nødder og svampe. Kurset byder på udforskning af det vilde madunivers i nationalparken, hvor vi på to ekskursioner går på jagt efter årstidens vilde råvarer. Turene afslutter med et let måltid som inspiration til forberedning af de sankede råvarer.

Første gang: På VUC i Thisted, torsdag den 10. august, kl. 19.00-21.00

Om den kulturhistoriske og nutidige brug af områdets vilde planter som fødevarer og medicin.

Anden gang: Bærtur i Thagaards Plantage onsdag den 16. august kl. 18.00.

Mødested: P-pladsen på kystvejen ved Thagaards Plantage.

Tredje gang: Svampetur i Tved Plantage, onsdag den 6. september kl. 18.00. Mødested: Tved Kirke.

 Tilmelding: Til Jens Handrup på handrup@dlgtele.dk eller tlf. 3050 6992 senest 10 dage før modulstart.

Ringmærkning i Thy

 5 timer ved Lars Smith.

Få førstehåndsviden fra en garvet ringmærker, der vil fortælle om: ringmærkningens formål og omfang, ringmærkningsmetoder, CES, nye tendenser for trækfugle, forskydninger i fuglebestande og nye arter i Danmark.

Første gang: På VUC i Thisted, torsdag den 20. april, kl. 19.00-21.00

En kort indføring i ringmærkning og andre metoder til kortlægning af fuglenes forekomst og antal på givne lokaliteter.  Ringmærkningens betydning for vores viden om yngleområder, trækruter og udbredelse samt bestandsudvikling.

Anden gang: Ringmærkning i felten lørdag den 22. april, kl. 06.00-09.00 hvor Lars Smith sammen med en kollega vil fremvise og forklare praktisk ringmærkning samt fortælle lidt om de fugle der bliver fanget.

Mødested for den praktiske del: Tved Gl. Skole, Hanstholmvej 64, Tved, 7700 Thisted.

Pris: 150 kr.

Tilmelding til Jens Handrup på handrup@dlgtele.dk eller på tlf. 3050 6992

Senest d. 10. april

 

 Biodiversitet

 12 timer ved David Jessen

Biodiversiteten i Danmark og resten af verden er generelt under massivt pres.   Men hvad forstås ved biodiversitet, hvilke udfordringer er der i forhold til at bevare den, og hvordan er status på området i Danmark? Dette kursus sætter fokus på begrebet biodiversitet og hvilke faktorer der sætter biodiversiteten under pres. Kurset omhandler biodiversiteten i Danmark, men vil i særlig grad tage udgangspunkt i lokale habitater – nogle med endog meget sjældne arter og udfordringer.

Forsommer 2017 fokus på akvatiske/vandlige miljøer. Sensommer 2017 fokus på terrestriske/landlige miljøer

Første gang: På VUC i Thisted, mandag den 24. april, kl. 19.00-21.00

Teoretisk gennemgang af udfordringer, forskellige akvatiske habitater og de forandringer de gennemgår i disse år.

Anden gang: Lørdag den 29. maj kl.13.00-17.00 er der felttur til udvalgte lokaliteter med høj/lav biodiversitet. Herunder indsamling og bestemmelse af både planter og dyr.

Mødested. Aftales første gang.

Tredje gang: På VUC i Thisted, mandag den 4. september, kl. 19.00-21.00

Teoretisk gennemgang af lokale naturgivne, klimatiske og menneskelige udfordringer i forhold til den lokale biodiversitet i udvalgte terrestriske miljøer

 Fjerde gang: Lørdag den 9. september kl. 13.00-17.00 felttur til udvalgte lokaliteter med høj/lav biodiversitet med afprøvning af forskellige metoder til at undersøge biodiversiteten og indsamling af planter og dyr.

Mødested: Aftales tredje gang

Pris: 360 kr.

Tilmelding til Jens Handrup på handrup@dlgtele.dk eller på tlf. 3050 6992

Senest d. 14. april


Lær de vilde blomster at kende

 Kursus begynder mandag d. 15. maj kl. 19.00 på Thisted Gymnasium

På første mødeaften vil vi aftale resten af kurset, der foregår i ”marken”, og der vil blive gennemgået nogle få botaniske begreber, samt vist en lille billedserie af nogle af de blomster, vi støder på i forbindelse med vores ekskursioner. Ekskursionerne foregår på følgende datoer:

Mandag d. 29. maj kl. 18-21. Mandag d. 12. juni kl. 18-21. Mandag d. 19. juni kl 18-21. Mandag d. 7. august kl 18-21. Lørdag d. 12. august kl. 10-16.

NB.: På ekskursionerne og på introduktionsaftenen bliver der en kaffepause med medbragt kaffe.

Varighed: 21 timer.

Pris: 500 kr. for alle timerne eller 330 for forårstimerne. Er man forhindret på flere af datoerne kan kurset fås for 30 kr. pr. time.

Lærere: Søren Telling (6178 7742) og Jørgen Nordkvist (9792 4165).

Max deltagerantal: 25

Tilmelding til Jens Handrup på handrup@dlgtele.dk eller på tlf. 3050 6992

Senest d. 5. maj


Svampekursus 2017

 6 timer ved Henning Christensen

Klitplantagerne i Thy har en rig svampeflora. Kurset vil blive ledet af Henning Christensen, Foreningen til Svampekundskabens Fremme. Vi vil i fællesskab fordybe os i svampenes spændende biologi og økologiske funktioner med hovedvægt på de mest almindelige arter.

Kurset strækker sig over en weekend og starter med en introduktionsaften i Hummerhuset fulgt op af 2 ekskursioner til udvalgte svampelokaliteter.

Søndagens ekskursion vil være åben for andre end kursusdeltagerne, og vil være gratis for alle.

Pris: 180 kr.

 Tilmelding til Jens Handrup på handrup@dlgtele.dk eller på tlf. 3050 6992

Senest d. 5. september

Mødedato Mødedag Tidspunkt Lokalitet
15. september Fredag 19:00 – 21:00 Hummerhuset i Klitmøller
16. september Lørdag 13:00 – 17:00 Nystrup Klitplantage
17. september Søndag 13:00 – 17:00 Meddeles senere