Kategoriarkiv: Referater

refera

Nekrolog over botaniker Holger Søndergaard

Biologisk Forening for Nordvestjyllands stifter og mangeårige formand, Holger Søndergaard, er efter nogen tids sygdom død kun 66 år gammel.

Holger Søndergaard var landmandssøn fra Tødsø på Mors, og det lå nærmest i kortene, at han selv skulle være landmand. Et efterskoleophold i Galtrup var medvirkende til at han fik lyst til at læse videre. Han blev teknisk assistent, så byggetekniker og efter et års praktik som tømrer optaget på akademiet i Horsens, så han fik sin endelige uddannelse som bygningskonstruktør.

Som færdiguddannet startede han i 1975 som konstruktør ved Søgaard Køkkener i Thisted, han bosatte sig i Sønderhå, men senere erhvervede han sammen med Anne Kirstine Brix Tved gamle Skole, hvor han boede indtil sin død.

I 1992 lukkede Søgaard Køkkener, og denne lukning blev anledning til det store professionelle skifte i Holgers liv, idet han nu etablerede sig som konsulent i naturen – et virke han havde i mere end 20 år og stort set indtil sin død. Men interessen for naturen havde Holger med sig fra barndommen, og allerede i 1965 dannede han Nordvestjyske Fuglevenner.

Holger var aktiv i Nordjysk Ornitologisk Kartotek (NOK) og var med til at skrive og redigere de rapporter over nordjyske fugleiagttagelser, som dengang blev udgivet af NOK. I dag udgives rapporterne af Foreningen Nordjyllands Fugle og i et noget andet udstyr end dengang.

Den 4. april 1970 stiftede Holger Søndergaard sammen med andre naturinteresserede på Mors BFN som en reaktion imod den hårdhændede naturafvikling, som i særlig grad prægede Limfjordsøen på det tidspunkt. Holgers vision var at samle nordvestjyske naturinteresserede i en forening, som igennem indsamling af oplysninger om og udbredelse af kendskabet til naturen kunne danne platformen for en bredere forståelse for beskyttelse af landsdelens unikke natur.

Mange idéer så dagens lys de første år, og Holger var fadder til adskillige af dem, men især feltarbejdet var hans helt store lidenskab. I en længere årrække arbejdede han med botaniske registreringer i Viborg Amt, og han har besøgt og gennemtravet stort set alle naturlokaliteter i amtet. Efter amtets nedlæggelse fortsatte Holger sit arbejde men nu også i Jammerbugt Kommune.

Holger var også systematiker, og netop denne evne har sikret alle data for eftertiden, idet observationerne er registreret i BFN’s Naturdata – både Holgers egne men også andre naturinteresseredes iagttagelser. På den måde er der skabt et enestående datamateriale, som blandt andet benyttes af Naturstyrelsen til sikring af sårbare arter på styrelsens arealer.

En af de nyeste ideer er etablering af ”Naturens Besøgsvenner”, hvor Holger fik samlet en flok botanikere, som udstyret med GPS’ere holder øje med udviklingen af en række sårbare plantearters bevoksninger.  Det var vigtigt for ham at sikre en kontinuerlig overvågning af disse plantearter for på den måde at beskytte dem.

Holger har skrevet bøger og mange artikler i faglige tidsskrifter om naturen og især botanik. Der er 2 nye bøger på vej fra foreningens forlag, og i begge tilfælde har han haft en afgørende finger med i spillet. Den ene udgivelse er en ny kunstnerisk bog om orkidéen Tætblomstret Hullæbe, hvor samme plante skildres af en lang række forskellige kunstnere ledsaget faglige og de mere sociale af artikler på højt fagligt niveau. Den anden bog er en beskrivelse af en række nordvestjyske botaniske lokaliteter, og her er Holger Søndergaard selv en væsentlig bidragyder. Desværre nåede han ikke at opleve udgivelserne.

Selve Foreningen betød meget for Holger Søndergaard. Han var aktiv som ekskursionsleder og naturplejer, og han var i alle 45 år medlem af bestyrelsen. Holger deltog i næsten alle foreningens møder, både de, hvor han altid interesserede sig for medlemmerne og var en engageret samtalepartner.

Det ord, der bedst karakteriserer Holger Søndergaards virke, er ”ordentlighed”.  Det har gennemsyret foreningens arbejde i alle årene, og vi er mange, der på den måde har oplevet Holger som et forbillede.

Ordentlighed var der også i forhold til Holgers venskaber. Han var altid engageret og tjenstvillig, og man var aldrig i tvivl om, hvor man havde ham. Han var også et omvandrende leksikon med en utrolig viden, ikke kun om biologiske emner men om alt muligt – måske stimuleret af interessen for bøger og hans kæmpe bogsamling.

Igennem en årrække har Holger været ekskursionsleder på en morgentur i Tved plantage med morgenkaffe i Tved gamle Skole som afslutning på turen. For et par år siden traf han på denne tur Lisbeth Crone Nielsen, som i øvrigt stammer fra samme område på Mors, og de to har efterfølgende haft mange oplevelser sammen, men også den svære tid med Holgers sygdom og død har de delt.

Holger Søndergaards alt for tidlige død er et savn for BFN og alle vi, der kendte ham.  Vi har mistet vores gode ven og nestor.

 Poul Nystrup Christensen

Flagermus i Nordvestjylland

Til mødet onsdag den 25. februar 2015 i Hummerhuset fortalte Jan Durinck,
Elsemarie Kragh Nielsen og Einar Flensted-Jensen om flagermus.

Kællingdal_skovbunker_fmus_9021 corr

Overvintrende flagermus i bunker nær Hanstholm. Fotograf: Jan Durinck.

De mystiske dyrs levevis og forekomst i Danmark blev gennemgået. Artsbestemmelse ved
brug af flagermusdetektorer blev demonstreret og det var muligt at høre og skelne lydbillederne af flagermusenes ekkolyde fra hinanden. Præsentation af de nyeste fund fra Nordvestjylland blev modtaget af 20 fremmødte med stor interesse.
Mulighederne for at finde flagermusenes ynglesteder og overvintringssteder i lokalområdet blev diskuteret.

 

Årets oplevelser 2014

Til forårets arrangement om naturoplevelser var der mødt ca. 25 personer op. Der var 3 indlæg fra følgende personer: Sinne Harbo og Christian Kristensen fortalte om en tur til Lofoten i Norge. Tage Leegaard fortalte om en tur langs vestkysten i USA, mens Jørgen Nordkvist fortalte om en tur til Andalusien i det sydlige Spanien.

Turen til Lofoten: Sinne og Christian var fra en botaniktur ved Kinnekulle i Sverige kørt op gennem Norge mod Lofoten. Undervejs havde de ved Snåsa lidt nord for Trondhjem set en del Fruesko. I det hele taget blev der vist mange smukke blomsterbilleder også af Engblomme i trængsel. Vel ankommet til Lofoten måtte de sande, at vejret ikke var det bedste, så opholdet her blev kortere end planlagt. Det lykkedes dog at se havørne og andre spændende fugle. Hjemturen blev kørt gennem Sverige med bl.a. stop i Abisko Nationalpark og ved Kiruna med dets jernminer.

Fruesko

Fruesko

Turen langs vestkysten af USA: Fra Mountain View i Californien lidt syd for San Francisco kørte Tage og hans kone Pia (som har taget billedet) ad Highway 1 langs Stillehavskysten op gennem Californien, Oregon og staten Washington. Undervejs fik de i Californien set verdens højeste træer, Redwoods. Undervejs så de ligeledes amerikanske kronhjorte, de såkaldte wapitier samt en vandreklit, som var over 50 kilometer lang.

Fra Port Angeles sejlede de ud på Vancouver Island, som er en del af British Columbia, Canada. På Vancouver Island besøgte de blandt andet Pacific RIM Nationalpark. På vej tilbage gik turen via Nanaimo til Vancouver City og videre tilbage over grænsen til Seattle, hvorfra de fløj tilbage til Californien. Da de kom sydpå igen, besøgte de Point Lobos State Reserve, som ligger lidt syd for Monterey i Californien ud mod Stillehavet. Foruden smukke planter så de her søløver, kalkungribbe, brune pelikaner, charmerende havoddere samt det endemiske træ Monterey Cypres.

 

wapitier

Wapitier

Turen til Andalusien: Jørgen og hans kone Ellen Eva var i 2013 og 2014 i marts/april i Andalusien. I 2013 overnattede de 4 forskellige steder, mens de i 2014 overnattede samme sted på Solkysten. Der blev set mange forskellige fugle såsom gåsegrib, flamingo, stylteløber forskellige hejrearter samt to sjældnere arter såsom tyndnæbbet måge og hvidhovedet and. Også planter blev der set. De mest bemærkelsesværdige var forskellige Cistus-arter (Soløjetræ) og en del forskellige Orkidé-arter. Blandt Orkidéerne skal nævnes forskellige Ophrys-arter (vores hjemlige Flueblomst er en Ophrys-art). Til slut blev der også vist billeder af maurisk kunst og arkitektur (kongepaladserne i Sevilla, moskeen i Cordoba og Alhambra i Granada)

Tyndnaebetmaage (46)

Tyndnæbbet måge

Sensommermøde.

I strålende sol afvikledes sensommermødet i Hummerhuset, Klitmøller – lørdag den 25. oktober, kl. 12-17. Vi nød det dejlige hus og udsigten gennem de salttågede ruder. Der var 18 deltagere og 3 faglige punkter. Men først trakterede bestyrelsen i samarbejde med deres bedre halvdel en rigtig lækker frokost –  og med afdøde Poul Elsigs sidste rester af kryddersnaps gled silden ned med velbehag.

Lars Smith gav en orientering om flagermus i Nordvestjylland. Der er registreret 7 arter, heraf 2 nye. Der findes sikkert mange flere flagermus og på mange flere lokaliteter, end vi hidtil har registreret. Det er et spørgsmål om at se efter på egnede flagermuslokaliteter og ved benyttelse af kunstig lyd at finde frem til de forskellige arter.

Poul Nystrup Christensen gennemgik BFN’s 14 forslag til ny Nationalparkplan – periode 2016- 2121. Der er indkommet 81 forslag til Nationalparkplanen, hvilket er flere end 1. gang, men de tælles forskelligt, idet BFN’s 14 forslag 1. gang talte som et forslag. BFN’s forslag er næsten identiske med første forslag, hvor beskyttelse prioriteres højere end benyttelse. I Nationalparken skal der være stilhed, og mammutsportsarrangementer bør afholdes andetsteds.

Sump Hullæbe

Sump Hullæbe

Jørgen Nordkvist fortalte om arbejdet med at lave en bog om ”Botaniske lokaliteter i Nordvestjylland”. Der er 6 personer, der arbejder med at beskrive de botaniske herligheder på 37 lokaliteter i Thisted og Jammerbugt Kommuner. Bogen kommer til at indeholde 3 oversigtkort, hvor man kan se, hvor hver enkelt lokalitet ligger. Desuden er hver enkelt lokalitetsbeskrivelse ledsaget af et detailkort samt et foto af lokaliteten og 1-2 fotos af udvalgte plantearter. Bogen forventes at udkomme på et eller andet tidspunkt i 2015.

Svampetur til Nystrup Klitplantage

OLYMPUS DIGITAL CAMERA127 personer deltog i søndagens svampetur i Nystrup Klitplantage. Vejret var perfekt og svampene talrige. Der blev fundet mange Trumpet Svampe, en del Pigsvampe og rigtig mange forskellige ikke spiselige svampe. Alle svampe blev omhyggeligt gennemgået og bestemt af Henning Christensen fra foreningen til Svampekundskabens fremme og Ib Nord Nielsen fra DN-Thy.

Fuglestudiekredsens ekskursion til Ulvedybet den 2. august 2014

Denne sommerekskursion var tilrettelagt, med henblik på de mange vadefugle, som strømmer til landet netop på denne tid. Ulvedybet, som ligger ved Gjøl Bredning er, efter at Skov- og Naturstyrelsen, i 2007-08 igangsatte et større engfugleprojekt, en meget værdifuld rasteplads for ænder og vadefugle. Græsning med kreaturer, heste og får har skabt et engområde, som først og fremmest  gavner de mest truede engfugle, Brushane, Stor Kobbersneppe  og Alm. ryle. Om efteråret raster et stort antal vadefugle og ænder i Ulvedybet.

DPP_5341

Elleve deltagere var mødt op til denne spændende ekskursion, hvor tidligere vildtkonsulent Anton Linnet, havde søgt tilladelse til at gå på dæmningen, og han guidede os på hele turen. Desværre var vandstanden p.g.a. den tørre sommer meget lav, og vi kom ikke tæt på fuglene. Men vi fik, med stor tak til Anton Linnet, et fint indblik i det store arbejde der er lagt, for at skabe denne lokalitet.

Hare- og agerhøneprojekt i Sydthy.

16 interesserede mødte op hos Elly og Ivan i Svankjær for at høre om naturpleje i almindelighed og ”hare- og agerhøneprojektet i Sydthy” i særdeleshed.

Anders Rishøj Jensen, Danmarks Jægerforbund og rådgiver for det nyetablerede markvildtlaug i Sydthy, orienterede om projektet og Bjarne Jørgensen, Vestervig, initiativtager til projektet, fortalte, at projektet i Sydthy p.t. omfatter 4000 ha fra Helligsø Teglværk til Lyngholm med tilslutning af 38 lodsejere. Projektet er beskrevet i Naturnyt 1/2014. Harer og agerhøns er registrerede og talt langs særlige linjer i området og vil løbende blive fulgt op for at følge udviklingen over de næste 4 år.

Hos Elly og Ivan er der i forbindelse med et naturligt dige etableret et område med vildtblanding for insekter og frø til fuglene, et område med barjord til badning og en område med tætklippet græs, hvor de små kyllinger kan tørre. Det naturlige dige med højt græs giver gode rede- og skjulesteder for hønsefugle.

Turen fortsatte til Leo Thøgersen i Villerup, hvor der også i forbindelse med et dige er etableret en stribe barjord. På den modsatte side af diget er der en rapsmark, der i år kan fungere som skjulested for hønsefuglene. Senere skal også her etableret en stribe med vildtblanding.  Vildtstriber kan også med fordel etableres i forbindelse med markvej, hvor græsrabatten så vil fungere som skjulested for fuglene.

Turen sluttede hos Knud-Allan Knudsen i Villerup, hvor man bl.a. blev præsenteret for et etableret område med dige, barjord og vildtstribe, men med èn meget uheldig faktor, nemlig at det ligger lige op ad et ældre læhegn med forholdsvis høje træer. Her sidder musvåger og kragefugle garanteret på lur for at snuppe hver eneste lille kylling, der måtte blive klækket.

Man kan stadig tilmelde sig hare- og agerhøneprojektet ved henvendelse til Bjarne Jørgensen, tlf. 97 94 15 11.

EKSKURSION TIL DANSK SKALDYRSCENTER PÅ MORS LØRDAG DEN 26. APRIL 2014

mia

Fiskeribiolog Mia Gommesen viste os rundt

Lørdag den 26. april havde BFN en ekskursion til Dansk Skaldyrscenter (DSC) på Øroddevej i Nykøbing Mors. Vi var 16 deltagere og vi fik en rigtig god og engageret rundvisning af fiskeribiolog Mia Gommesen.  Hun fortalte, at Dansk Skaldyrcenter ikke alene står for forsknings-, forsøgs- og udviklingsprojekter, men også er et oplevelses- og formidlingscenter, hvor der kan arrangeres guidede gruppeture for både turister, foreninger, institutioner og andre interesserede. Vi kom rundt i laboratorier, klækkerier og forsøgsanlæg, og så det store køkken, hvor der eksperimenteres med brug af skaldyr og tang i maden og hvor man også kan booke sig på et kursus i ”maritim” madlavning.

Vi hørte bl.a. om blåmuslinger på liner og i ”strømper”, om opdræt af hummere og muslinger, om forsøg med udnyttelse af protein fra søstjerner og om de mange idéer man har til brugen af tang fra Limfjorden.

 Forsøgsanlæg med bl.a. muslinger, søstjerner, sukkertang, og hummere


Forsøgsanlæg med bl.a. muslinger, søstjerner, sukkertang, og hummere

Dagen sluttede med, at vi nød den medbragte kaffe i det gode vejr ved Legind Bjerge.

 

 

Bestyrelsens beretning for 2013

2013 har været et spændende og udfordrende år for BFN, og de enkelte afsnit i beretningen vil forhåbentlig afspejle dette.

 Medlemsarrangementer

Årets første medlemsaktivitet var en fugletur til Agger Tange allerede 5. januar, hvor 12 deltagere var mødt frem.

Fotoaften med medlemmernes naturoplevelser har stor interesse blandt foreningens medlemmer og afvikles derfor 2 gange om året. Til arrangementet den 23. januar var der 21 deltagere.

Den 20. februar var der i foreningen hele 2 arrangementer. I Store Vildmose var ca. 50 personer mødt frem for at fremstille fuglekasser, og i Hummerhuset var der 16 deltagere til et arrangement om Padder.

Den 2. marts var der også fuglekasse produktion – denne gang på Sydthy Friskole.

Årets generalforsamling den 23. marts samlede 20 deltagere, mens der ved 2 naturplejearrangementer den 13. og 14. april kun deltog henholdsvis 2 og 4 personer.

Den 24. april var der 10 deltagere til et arrangement i Hummerhuset om Canarieøerne Hawaii-øgruppen.

Den 11. april var vi medarrangør af et foredrag på VUC i Thisted om naturforskeren Japetus Steenstrup, som stammer fra Thy. Ca. 40 var mødt op.

Den 1. juni var der flora og fuglestemmetur i Tved med 5 deltagere, og 16. juni deltog vi ved ”De vilde blomsters dag”.

På ekskursion til naturplejede fjordskrænter ved Gærup 22. juni var der 4 deltagere.

Der var gåsetur til Agger Tange 30. august, mens svampeturen 31. august i Hvidbjerg Klitplantage blev aflyst på grund af tørke og mangel på svampe.

I september var der 2 naturplejeture til henholdsvis Næstrup Skov 1. september og Bejstrup 7. september

I 2013 har vi arrangeret 2 busture. Den 25. maj gik turen til Lille Vildmose, og den 28. september gik turen til Filsø med 40 deltagere.

Den 9. oktober var 21 deltagere mødt frem for at dele naturoplevelser i 2012 og 2013, og 11. oktober mødte ca. 40 personer frem ved udgivelse af ringmærkningsbogen.

Til sensommermøde den 26. oktober var der 20 deltagere. 31. oktober var 23 deltagere mødt frem i Hummerhuset til et spændende arrangement om DNA overvågning af fremtidens natur.

Årets sidste arrangement – julemødet i Hummerhuset 4. december – samlede 19 deltagere.

 Medlemsfremgang

Medlemstallet nåede i 2013 helt op på 437 – en stigning på 9% i forhold til året før, som også var rekordår.

Der skal lyde en stor tak til den lange række af medlemmer, der har deltaget aktivt ved medlemshvervningen. Det har virkelig båret frugt. Et stigende medlemstal er en vigtig forudsætning for, at BFN kan fortsætte med det høje aktivitetsniveau.

Vi kan kun opfordre til at fortsætte ad samme spor og forære Naturnyt til potentielle medlemmer. Der er uden tvivl mange flere, som sympatiserer med foreningens formål.

 Hummerhuset

Hummerhuset har også været en udfordring i 2013. Bookingsystemet er blevet indført og fungerer stort set efter hensigten, selv om det fra tid til anden kniber med, at de andre brugere respekterer bookingerne. Derimod står det klart, at husets konstruktion og udformning slet ikke kan tåle brugernes behandling og heller ikke vind og vejr.

På den lange bane kan man godt være bekymret over det forfald, som uvægerligt vil komme. Vi er også blevet bekræftet i, at vi gjorde det rigtige, da vi besluttede ikke at medvirke til yderligere investeringer i fællesarealerne.

Her i det tidlige forår 2014 har vi haft et evalueringsmøde med Thisted Kommunes Fritidsforvaltning, men de er tilsyneladende ikke i stand til at sikre en mere skånsom benyttelse af huset, så vi må leve med den benyttelse, der sker.

Vi har også fået opgjort økonomien for brug af huset. Der er en indfasningsperiode på 3 år i forhold til betaling af vores andel af driftsudgifterne, og i 2013 skal vi betale godt 2,1% af driftsudgifterne, hvilket beløber sig til 1.671 kr. Hvis driftsudgifterne er de samme i 2015, når indfasningen er afsluttet, bliver regningen på 3.900 kr. Det må siges at være en acceptabel husleje.

 Naturnyt

Foreningens medlemsblad udkom som sædvanligt med 3 numre på i alt 60 sider med spændende artikler om den nordvestjyske natur. Det er lidt færre sider, end vi plejer, så der skal lyde en opfordring til at sende artikler ind til bladet. Fotos er selvfølgelig også velkomne. BFN-Nyt udsendes som indlæg i bladet med informationer om foreningens mange aktiviteter. Både Naturnyt og BFN-Nyt er vigtige medier, og der skal her lyde en tak til redaktionerne for en utrættelig indsats for at sikre bladenes høje niveau.

 BFN’s Forlag

Forlaget er stadig i god gænge og kører særdeles fornuftigt. Vi har i årets løb etableret en lille følge- eller styregruppe, som drøfter og tager stilling til forlagets dispositioner.

I 2013 er der udgivet 2 nye bøger: ”Kunstnere på Mors” og ”Fugleringmærkning i 40 år” i anledning af Ringmærkningsgruppens 40 års jubilæum. Begge udgivelser blev præsenteret ved velbesøgte receptioner henholdsvis i Nykøbing og Klitmøller. Ringmærkningsbogen er udgivet med et betydeligt tilskud fra Aage V. Jensens Fonde, hvilket vi er meget taknemmelige over.

For det kommende år er der også planer om udgivelser. En stor tak til forfattere og bestyrer af forlaget.

 BFN’s Naturdata

BFN’s Naturdata samler fortsat oplysninger om de sjældnere arters forekomst i Nordvestjylland. Aktiviteten har fortsat især fokus på planterne, men også oplysninger om andre mere eller mindre stedfaste arter indenfor pattedyr, insekter samt padder og krybdyr, indgår nu i databasen.

Alle opfordres til at give oplysninger om særlige forekomster i Nordvestjylland til BFN’s Naturdata. Der er et stadigt pres på vore naturområder og naturværdier. En bedre beskyttelse af disse er kun mulig, såfremt man har et aktuelt kendskab til deres forekomst, ligesom det er afgørende, at oplysningerne bliver brugt. Alle oplysninger i BFN´s Naturdata videregives derfor hvert år til Nationalpark Thy, Naturstyrelsen Thy, områdets kommuner samt Naturplejenetværket for Nordvestjylland.

Det nye projekt ”Naturens besøgsvenner”, hvor udvalgte forekomster skal besøges hvert 3. – 5. år blev i 2013 prøvekørt i samarbejde med frivillige fra Nationalpark Thy. Et evalueringsmøde i efteråret viste stor interesse for opgaven, og det er fortsat hensigten, at denne form for naturovervågning skal udvides til hele BFN’s geografiske virkeområde. Interesserede deltagere må gerne melde sig.

 Windsurfing på Vandet Sø

Fredningsnævnet for Nordjylland har den 8. november 2013 truffet afgørelse om, at surfing skal være tilladt i den østlige del af Vandet Sø. Danmarks Naturfredningsforening har indsendt en fyldig og veldokumenteret indsigelse her i mod, som vi fuldt ud tilslutter os. Der ud over har BFN med henvisning til formålet med den oprindelige kendelse fra 1977 klaget over afgørelsen og blandt andet fremført, at hastigheden er et problem i forhold til den tidligere kendelse, at de rekreative værdier sættes over styr, og at hensynet til fuglelivet helt tilsidesættes.

Vi håber meget på, at fornuften til sidst vil sejre, og at fugle og folk igen kan opleve en fredfyldt Vandet Sø.

 Nationalparken

Fra og med 2013 har BFN ikke længere været repræsenteret i Nationalparkens bestyrelse men alene i Nationalparkrådet. Fra bestyrelsens side har vi gjort miljøministeren opmærksom på det urimelige heri, hvilket ikke har ændret på noget. Vi finder det meget besynderligt, at BFN ikke har en født plads i bestyrelsen alt den stund, at vi uden sidestykke er den naturorganisation, som bidrager mest med biologiske registreringer. Man kan også undre sig over, at for eksempel landsbyer uden for nationalparken sidder i bestyrelsen – men ikke BFN.

BFN har i 2013 henvendt sig til Naturstyrelsen Thy for at undgå maratonløb i de sårbare dele af Nationalparken. Vi kan med billeder dokumentere, at maratonløbet i stor stil foregår i søer, vådområder osv., selvom Naturstyrelsen i deres svar har anført, at ”ruten er tilpasset således, at den foregår på stranden, ad bilfaste veje, skovspor, vandreruter og cykelruter”. Det er simpelthen imod bedre vidende, og derfor har vi igen henvendt os til styrelsen for at sikre en forsvarlig administration.

Mens vi afventer svar på denne sidste henvendelse, kan vi konstatere, at løbene fortsætter samtidig med, at ynglefugle ankommer tidligere og derfor direkte kolliderer med aktiviteterne. Det er en skændsel, og vi vil fortsætte vores kamp for, at fuglene i det mindste i Nationalparken kan få ynglefred.

BFN er desuden blevet opfordret til at indgå i Nationalparkens Formidlingsnetværk, hvilket vi med interesse har taget imod. Naturformidling er også en vigtig del af BFN’s aktiviteter, og vi er glade for, at lederen af BFN’s Naturkurser nu indgår i netværket.

 Ringmærkning

Ringmærkningsgruppen opnåede fine resultater i 2013 med i alt 14.075 ringmærkede fugle. Heraf var der godt et par tusinde mærkninger af Stormsvaler på Færøerne.

I efteråret fik vi udgivet gruppens længe ventede jubilæumsbog, som er blevet rigtig godt modtaget. Arbejdet med bogen har været stort, og har involveret mange mennesker. Bogen beskriver ringmærkningen i Nordvestjylland, med særligt fokus på gruppens data for 1972 – 2012.

De særlige Constant Effort Site -mærkninger ved Ove Sø er fortsat i 2013, og er nu gennemført i 5 sæsoner. Der begynder at komme spændende data ud af arbejdet, og en phd-studerende ved Københavns Universitet er gået i gang med at bearbejde data for alle CES-mærkningerne i Danmark.

På generalforsamlingen i Danmarks Ringmærkerforening havde Nordvestjysk Ringmærkningsgruppe den store ære at blive udnævnt til Årets Ringmærker 2013. Udnævnelsen var begrundet i gruppens mangeårige og innovative arbejde.

 Naturpris

I 2013 gik BFN’s Naturpris til Nicolaj Nicolajsen og Jens Christian Sørensen for deres indsats for naturplejen. Med en ikke uvæsentlig interesse for naturens ve og vel har de som pionerer og ildsjæle arbejdet for en nytænkning og økonomisk satsning på nye metoder med ”Naturpleje som driftsgren i landbruget”. Deres foreløbige indsats med afgræsninger på blandt andet Agger Tange, ved Tvorup Hul og Hanstholm ser allerede nu ud til at være af stor gevinst for naturen.

 BFN’s økonomi og organisering

2013 er det første år, hvor BFN i regnskabsmæssig forstand er samlet i én organisation, og om lidt bliver regnskabet aflagt på den måde. Alligevel er det passende også i årsberetningen at hæfte sig ved foreningens regnskab for 2013, som på alle måder må betegnes som særdeles tilfredsstillende, hvilket ikke mindst skyldes modtagelse af en anonym arv på 175.000 kr. i 2013. BFN er meget taknemmelig for denne donation.

Bestyrelsen har ikke taget endelig stilling til anvendelse af arven, men som man også kan se af regnskabet, er der god grund til at bruge pengene i naturens tjeneste og ikke som egenkapital i foreningen. Vi vil derfor i det kommende år bestræbe os på at anvende midlerne til størst mulig gavn for naturen.

 Afslutning

Til sidst tak til medlemmerne for en fantastisk opbakning til arbejdet og hjælp ved medlemshvervning og tak til nøglepersonerne og andre i foreningen, som yder en uegennyttig indsats til gavn for den nordvestjyske natur.

Poul Nystrup Christensen
formand