Kategoriarkiv: Referater

refera

Hare- og agerhøneprojekt i Sydthy.

16 interesserede mødte op hos Elly og Ivan i Svankjær for at høre om naturpleje i almindelighed og ”hare- og agerhøneprojektet i Sydthy” i særdeleshed.

Anders Rishøj Jensen, Danmarks Jægerforbund og rådgiver for det nyetablerede markvildtlaug i Sydthy, orienterede om projektet og Bjarne Jørgensen, Vestervig, initiativtager til projektet, fortalte, at projektet i Sydthy p.t. omfatter 4000 ha fra Helligsø Teglværk til Lyngholm med tilslutning af 38 lodsejere. Projektet er beskrevet i Naturnyt 1/2014. Harer og agerhøns er registrerede og talt langs særlige linjer i området og vil løbende blive fulgt op for at følge udviklingen over de næste 4 år.

Hos Elly og Ivan er der i forbindelse med et naturligt dige etableret et område med vildtblanding for insekter og frø til fuglene, et område med barjord til badning og en område med tætklippet græs, hvor de små kyllinger kan tørre. Det naturlige dige med højt græs giver gode rede- og skjulesteder for hønsefugle.

Turen fortsatte til Leo Thøgersen i Villerup, hvor der også i forbindelse med et dige er etableret en stribe barjord. På den modsatte side af diget er der en rapsmark, der i år kan fungere som skjulested for hønsefuglene. Senere skal også her etableret en stribe med vildtblanding.  Vildtstriber kan også med fordel etableres i forbindelse med markvej, hvor græsrabatten så vil fungere som skjulested for fuglene.

Turen sluttede hos Knud-Allan Knudsen i Villerup, hvor man bl.a. blev præsenteret for et etableret område med dige, barjord og vildtstribe, men med èn meget uheldig faktor, nemlig at det ligger lige op ad et ældre læhegn med forholdsvis høje træer. Her sidder musvåger og kragefugle garanteret på lur for at snuppe hver eneste lille kylling, der måtte blive klækket.

Man kan stadig tilmelde sig hare- og agerhøneprojektet ved henvendelse til Bjarne Jørgensen, tlf. 97 94 15 11.

EKSKURSION TIL DANSK SKALDYRSCENTER PÅ MORS LØRDAG DEN 26. APRIL 2014

mia

Fiskeribiolog Mia Gommesen viste os rundt

Lørdag den 26. april havde BFN en ekskursion til Dansk Skaldyrscenter (DSC) på Øroddevej i Nykøbing Mors. Vi var 16 deltagere og vi fik en rigtig god og engageret rundvisning af fiskeribiolog Mia Gommesen.  Hun fortalte, at Dansk Skaldyrcenter ikke alene står for forsknings-, forsøgs- og udviklingsprojekter, men også er et oplevelses- og formidlingscenter, hvor der kan arrangeres guidede gruppeture for både turister, foreninger, institutioner og andre interesserede. Vi kom rundt i laboratorier, klækkerier og forsøgsanlæg, og så det store køkken, hvor der eksperimenteres med brug af skaldyr og tang i maden og hvor man også kan booke sig på et kursus i ”maritim” madlavning.

Vi hørte bl.a. om blåmuslinger på liner og i ”strømper”, om opdræt af hummere og muslinger, om forsøg med udnyttelse af protein fra søstjerner og om de mange idéer man har til brugen af tang fra Limfjorden.

 Forsøgsanlæg med bl.a. muslinger, søstjerner, sukkertang, og hummere


Forsøgsanlæg med bl.a. muslinger, søstjerner, sukkertang, og hummere

Dagen sluttede med, at vi nød den medbragte kaffe i det gode vejr ved Legind Bjerge.

 

 

Bestyrelsens beretning for 2013

2013 har været et spændende og udfordrende år for BFN, og de enkelte afsnit i beretningen vil forhåbentlig afspejle dette.

 Medlemsarrangementer

Årets første medlemsaktivitet var en fugletur til Agger Tange allerede 5. januar, hvor 12 deltagere var mødt frem.

Fotoaften med medlemmernes naturoplevelser har stor interesse blandt foreningens medlemmer og afvikles derfor 2 gange om året. Til arrangementet den 23. januar var der 21 deltagere.

Den 20. februar var der i foreningen hele 2 arrangementer. I Store Vildmose var ca. 50 personer mødt frem for at fremstille fuglekasser, og i Hummerhuset var der 16 deltagere til et arrangement om Padder.

Den 2. marts var der også fuglekasse produktion – denne gang på Sydthy Friskole.

Årets generalforsamling den 23. marts samlede 20 deltagere, mens der ved 2 naturplejearrangementer den 13. og 14. april kun deltog henholdsvis 2 og 4 personer.

Den 24. april var der 10 deltagere til et arrangement i Hummerhuset om Canarieøerne Hawaii-øgruppen.

Den 11. april var vi medarrangør af et foredrag på VUC i Thisted om naturforskeren Japetus Steenstrup, som stammer fra Thy. Ca. 40 var mødt op.

Den 1. juni var der flora og fuglestemmetur i Tved med 5 deltagere, og 16. juni deltog vi ved ”De vilde blomsters dag”.

På ekskursion til naturplejede fjordskrænter ved Gærup 22. juni var der 4 deltagere.

Der var gåsetur til Agger Tange 30. august, mens svampeturen 31. august i Hvidbjerg Klitplantage blev aflyst på grund af tørke og mangel på svampe.

I september var der 2 naturplejeture til henholdsvis Næstrup Skov 1. september og Bejstrup 7. september

I 2013 har vi arrangeret 2 busture. Den 25. maj gik turen til Lille Vildmose, og den 28. september gik turen til Filsø med 40 deltagere.

Den 9. oktober var 21 deltagere mødt frem for at dele naturoplevelser i 2012 og 2013, og 11. oktober mødte ca. 40 personer frem ved udgivelse af ringmærkningsbogen.

Til sensommermøde den 26. oktober var der 20 deltagere. 31. oktober var 23 deltagere mødt frem i Hummerhuset til et spændende arrangement om DNA overvågning af fremtidens natur.

Årets sidste arrangement – julemødet i Hummerhuset 4. december – samlede 19 deltagere.

 Medlemsfremgang

Medlemstallet nåede i 2013 helt op på 437 – en stigning på 9% i forhold til året før, som også var rekordår.

Der skal lyde en stor tak til den lange række af medlemmer, der har deltaget aktivt ved medlemshvervningen. Det har virkelig båret frugt. Et stigende medlemstal er en vigtig forudsætning for, at BFN kan fortsætte med det høje aktivitetsniveau.

Vi kan kun opfordre til at fortsætte ad samme spor og forære Naturnyt til potentielle medlemmer. Der er uden tvivl mange flere, som sympatiserer med foreningens formål.

 Hummerhuset

Hummerhuset har også været en udfordring i 2013. Bookingsystemet er blevet indført og fungerer stort set efter hensigten, selv om det fra tid til anden kniber med, at de andre brugere respekterer bookingerne. Derimod står det klart, at husets konstruktion og udformning slet ikke kan tåle brugernes behandling og heller ikke vind og vejr.

På den lange bane kan man godt være bekymret over det forfald, som uvægerligt vil komme. Vi er også blevet bekræftet i, at vi gjorde det rigtige, da vi besluttede ikke at medvirke til yderligere investeringer i fællesarealerne.

Her i det tidlige forår 2014 har vi haft et evalueringsmøde med Thisted Kommunes Fritidsforvaltning, men de er tilsyneladende ikke i stand til at sikre en mere skånsom benyttelse af huset, så vi må leve med den benyttelse, der sker.

Vi har også fået opgjort økonomien for brug af huset. Der er en indfasningsperiode på 3 år i forhold til betaling af vores andel af driftsudgifterne, og i 2013 skal vi betale godt 2,1% af driftsudgifterne, hvilket beløber sig til 1.671 kr. Hvis driftsudgifterne er de samme i 2015, når indfasningen er afsluttet, bliver regningen på 3.900 kr. Det må siges at være en acceptabel husleje.

 Naturnyt

Foreningens medlemsblad udkom som sædvanligt med 3 numre på i alt 60 sider med spændende artikler om den nordvestjyske natur. Det er lidt færre sider, end vi plejer, så der skal lyde en opfordring til at sende artikler ind til bladet. Fotos er selvfølgelig også velkomne. BFN-Nyt udsendes som indlæg i bladet med informationer om foreningens mange aktiviteter. Både Naturnyt og BFN-Nyt er vigtige medier, og der skal her lyde en tak til redaktionerne for en utrættelig indsats for at sikre bladenes høje niveau.

 BFN’s Forlag

Forlaget er stadig i god gænge og kører særdeles fornuftigt. Vi har i årets løb etableret en lille følge- eller styregruppe, som drøfter og tager stilling til forlagets dispositioner.

I 2013 er der udgivet 2 nye bøger: ”Kunstnere på Mors” og ”Fugleringmærkning i 40 år” i anledning af Ringmærkningsgruppens 40 års jubilæum. Begge udgivelser blev præsenteret ved velbesøgte receptioner henholdsvis i Nykøbing og Klitmøller. Ringmærkningsbogen er udgivet med et betydeligt tilskud fra Aage V. Jensens Fonde, hvilket vi er meget taknemmelige over.

For det kommende år er der også planer om udgivelser. En stor tak til forfattere og bestyrer af forlaget.

 BFN’s Naturdata

BFN’s Naturdata samler fortsat oplysninger om de sjældnere arters forekomst i Nordvestjylland. Aktiviteten har fortsat især fokus på planterne, men også oplysninger om andre mere eller mindre stedfaste arter indenfor pattedyr, insekter samt padder og krybdyr, indgår nu i databasen.

Alle opfordres til at give oplysninger om særlige forekomster i Nordvestjylland til BFN’s Naturdata. Der er et stadigt pres på vore naturområder og naturværdier. En bedre beskyttelse af disse er kun mulig, såfremt man har et aktuelt kendskab til deres forekomst, ligesom det er afgørende, at oplysningerne bliver brugt. Alle oplysninger i BFN´s Naturdata videregives derfor hvert år til Nationalpark Thy, Naturstyrelsen Thy, områdets kommuner samt Naturplejenetværket for Nordvestjylland.

Det nye projekt ”Naturens besøgsvenner”, hvor udvalgte forekomster skal besøges hvert 3. – 5. år blev i 2013 prøvekørt i samarbejde med frivillige fra Nationalpark Thy. Et evalueringsmøde i efteråret viste stor interesse for opgaven, og det er fortsat hensigten, at denne form for naturovervågning skal udvides til hele BFN’s geografiske virkeområde. Interesserede deltagere må gerne melde sig.

 Windsurfing på Vandet Sø

Fredningsnævnet for Nordjylland har den 8. november 2013 truffet afgørelse om, at surfing skal være tilladt i den østlige del af Vandet Sø. Danmarks Naturfredningsforening har indsendt en fyldig og veldokumenteret indsigelse her i mod, som vi fuldt ud tilslutter os. Der ud over har BFN med henvisning til formålet med den oprindelige kendelse fra 1977 klaget over afgørelsen og blandt andet fremført, at hastigheden er et problem i forhold til den tidligere kendelse, at de rekreative værdier sættes over styr, og at hensynet til fuglelivet helt tilsidesættes.

Vi håber meget på, at fornuften til sidst vil sejre, og at fugle og folk igen kan opleve en fredfyldt Vandet Sø.

 Nationalparken

Fra og med 2013 har BFN ikke længere været repræsenteret i Nationalparkens bestyrelse men alene i Nationalparkrådet. Fra bestyrelsens side har vi gjort miljøministeren opmærksom på det urimelige heri, hvilket ikke har ændret på noget. Vi finder det meget besynderligt, at BFN ikke har en født plads i bestyrelsen alt den stund, at vi uden sidestykke er den naturorganisation, som bidrager mest med biologiske registreringer. Man kan også undre sig over, at for eksempel landsbyer uden for nationalparken sidder i bestyrelsen – men ikke BFN.

BFN har i 2013 henvendt sig til Naturstyrelsen Thy for at undgå maratonløb i de sårbare dele af Nationalparken. Vi kan med billeder dokumentere, at maratonløbet i stor stil foregår i søer, vådområder osv., selvom Naturstyrelsen i deres svar har anført, at ”ruten er tilpasset således, at den foregår på stranden, ad bilfaste veje, skovspor, vandreruter og cykelruter”. Det er simpelthen imod bedre vidende, og derfor har vi igen henvendt os til styrelsen for at sikre en forsvarlig administration.

Mens vi afventer svar på denne sidste henvendelse, kan vi konstatere, at løbene fortsætter samtidig med, at ynglefugle ankommer tidligere og derfor direkte kolliderer med aktiviteterne. Det er en skændsel, og vi vil fortsætte vores kamp for, at fuglene i det mindste i Nationalparken kan få ynglefred.

BFN er desuden blevet opfordret til at indgå i Nationalparkens Formidlingsnetværk, hvilket vi med interesse har taget imod. Naturformidling er også en vigtig del af BFN’s aktiviteter, og vi er glade for, at lederen af BFN’s Naturkurser nu indgår i netværket.

 Ringmærkning

Ringmærkningsgruppen opnåede fine resultater i 2013 med i alt 14.075 ringmærkede fugle. Heraf var der godt et par tusinde mærkninger af Stormsvaler på Færøerne.

I efteråret fik vi udgivet gruppens længe ventede jubilæumsbog, som er blevet rigtig godt modtaget. Arbejdet med bogen har været stort, og har involveret mange mennesker. Bogen beskriver ringmærkningen i Nordvestjylland, med særligt fokus på gruppens data for 1972 – 2012.

De særlige Constant Effort Site -mærkninger ved Ove Sø er fortsat i 2013, og er nu gennemført i 5 sæsoner. Der begynder at komme spændende data ud af arbejdet, og en phd-studerende ved Københavns Universitet er gået i gang med at bearbejde data for alle CES-mærkningerne i Danmark.

På generalforsamlingen i Danmarks Ringmærkerforening havde Nordvestjysk Ringmærkningsgruppe den store ære at blive udnævnt til Årets Ringmærker 2013. Udnævnelsen var begrundet i gruppens mangeårige og innovative arbejde.

 Naturpris

I 2013 gik BFN’s Naturpris til Nicolaj Nicolajsen og Jens Christian Sørensen for deres indsats for naturplejen. Med en ikke uvæsentlig interesse for naturens ve og vel har de som pionerer og ildsjæle arbejdet for en nytænkning og økonomisk satsning på nye metoder med ”Naturpleje som driftsgren i landbruget”. Deres foreløbige indsats med afgræsninger på blandt andet Agger Tange, ved Tvorup Hul og Hanstholm ser allerede nu ud til at være af stor gevinst for naturen.

 BFN’s økonomi og organisering

2013 er det første år, hvor BFN i regnskabsmæssig forstand er samlet i én organisation, og om lidt bliver regnskabet aflagt på den måde. Alligevel er det passende også i årsberetningen at hæfte sig ved foreningens regnskab for 2013, som på alle måder må betegnes som særdeles tilfredsstillende, hvilket ikke mindst skyldes modtagelse af en anonym arv på 175.000 kr. i 2013. BFN er meget taknemmelig for denne donation.

Bestyrelsen har ikke taget endelig stilling til anvendelse af arven, men som man også kan se af regnskabet, er der god grund til at bruge pengene i naturens tjeneste og ikke som egenkapital i foreningen. Vi vil derfor i det kommende år bestræbe os på at anvende midlerne til størst mulig gavn for naturen.

 Afslutning

Til sidst tak til medlemmerne for en fantastisk opbakning til arbejdet og hjælp ved medlemshvervning og tak til nøglepersonerne og andre i foreningen, som yder en uegennyttig indsats til gavn for den nordvestjyske natur.

Poul Nystrup Christensen
formand

Anders Nielsen Skjødt

(14. september 1928 – 14. januar 2014)

Ved Anders Nielsen Skjødts død har BFN mistet et af sine mangeårige, trofaste og engagerede medlemmer, som på mange måder kom til at sætte sit præg på foreningens virke.

Anders Skjødt var født i Randers, og han gjorde karriere i bankverdenen. Den førte ham til Thisted i 1963, hvor han i 1972 blev afdelingsdirektør i den daværende ”Andelsbanken”. Ved siden af sit arbejde i banken, var han aktiv i flere foreninger mv. Her skal blot nævnes, at han i 1960’erne var leder af ”Nordthy Aftenkursus”, der var en aktivitet under de politiske oplysningsforbund, FOF og LOF. Da han blev direktør i banken, trak han sig tilbage som leder af ”Nordthy Aftenkursus”, hvorefter han fortsatte som kommitteret for dets bestyrelse. Da undertegnede flyttede til Thy i 1972, så han straks en mulighed for at få en lærer til et fuglekursus i aftenskolen, og allerede i 1974 blev han selv elev på kurset.

Under en ekskursion til Klitmøller en lørdag i 1974 blev aftenskoleholdet ført omkring det gamle ”Hummerhuset”, som var blevet overdraget til BFN, og det var derfor under ombygning og indretning. Arbejdet blev udført af foreningens daværende unge, flittige pionérer. Holdet kom ind i rummet, som var en hektisk og støvet arbejdsplads. Den unge Poul Nystrup Christensen fortalte meget engageret og medrivende om indretningen af huset, og om, hvad det skulle bruges til. Ved denne lejlighed tabte Anders Skjødt sit hjerte til BFN.

I 1972 flyttede familien Skjødt fra en villavej i Tilsted til gården ”Pedersminde” på Åsvej i Skjoldborg Sogn. Her var der meget natur, og som følge af medlemskabet af BFN fik han især interesse for de planter, han var omgivet af. Der blev afholdt ture for venner, naboer m.fl. på gårdens botaniske biotoper fra kystskrænten ved Limfjorden og ned til engene ved den nuværende Sundby Sø.

Anders Skjødts engagement i BFN udviklede sig meget, og han lagde aldrig skjul på, at ”BFN var den bedste forening, han nogensinde havde været medlem af”. I en lang årrække var han foreningens revisor, ligesom han var fast dirigent på generalforsamlingerne. Når foreningen manglede penge til projekter, især til vedligeholdelse og indretning af ”Ørhage Naturcenter”, som blev klubhusets navn, var han den idérige pengemand, som foreslog, at der blev udstedt aktier á 100 kr. i centret. På denne måde lånte foreningen en stor del af den nødvendige kapital hos medlemmerne. Når pengene skulle betales tilbage efter 10 år, undlod næsten alle at indløse deres aktier.

I perioden 1978-1991 var Anders Skjødt en dygtig leder af det daværende BFN’s Naturskole, og aktiviteten var i en god vækst i hans æra.

I 1980’erne var Anders Skjødt medlem af BFN’s bestyrelse i nogle valgperioder, og dette medlemskab gik ikke altid stille af, for den effektive og målrettede eks-bankdirektør skulle vænne sig til, at dagsordnerne ikke altid blev fulgt, og at de øvrige bestyrelsesmedlemmer med formanden i spidsen på gode fugletrækdage hellere ville være udenfor centret med deres kikkerter end at gennemføre et kedeligt – om end nødvendigt – bestyrelsesmøde.

Også på et andet område udførte Anders Skjødt en pionérindsats for foreningen. Han ville gerne, at BFN delte sin store viden om naturen i Thy med andre. Derfor lagde han grunden til naturvandringer for interesserede. Han annoncerede turene og skrev materialer med artslister mv. – både på dansk og på tysk. Turene udgik fra ”Ørhage Naturcenter”, hvorfra man kørte til Vilsbøl Plantage. Her stillede han sig op nogle træstammer, og hvis der var tyske turister til stede, holdt han også indlægget for dem på deres sprog. Anders Skjødt og andre ildsjæle i BFN var hermed de første i Thy, som arrangerede naturvandringer med biologisk indhold. Siden hen fortsatte han fra 1989 i ”Nørhå Vandrelaug”, hvor han sammen med udvalgte pensionister arrangerede månedlige ture i 25 år i Midtthy. Herfra kom der af og til meldinger om især botaniske fund til BFN.

Efter at Anders Skjødt var gået på pension fra banken, blev han en meget flittig freelance journalist (”meddeler”) til bl.a. Thisted Dagblad, og herved fik BFN og alle dens aktiviteter en særdeles god pressedækning. Der blev skrevet mange omtaler af generalforsamlinger samt artikler om emner, som foreningen beskæftigede sig med. Mange erindrer endnu også hans månedlige klumme gennem flere år i avisen om ”naturen netop nu”. Der er ingen tvivl om, at hans mange indlæg i Thisted Dagblad har givet BFN mange nye medlemmer.

Da Anders Skjødt kom op i 80’erne, bevarede han sin vitalitet og videbegærlighed, hvorimod hans hørelse blev noget svækket. Han kunne derfor ikke længere være så aktiv i BFN som tidligere, hvorimod hans lyst til at skrive til avisen fortsatte lige til det sidste. Hans sidste deltagelse i et arrangement i BFN var, da han og Jytte mødte op til sensommermødet den 26. oktober 2013 i ”Hummerhuset”, som foreningens nye tilholdssted kom til at hedde.

Willy Mardal

Fuglestudiekredsens morgentur til Vejlerne den 12. april 2014.

Ti, mere eller mindre, morgenfriske fuglefolk mødte op i Kogleaksskjulet kl. 05,00 om morgenen, for at deltage i en ekskursion, hvor de fleste andre ligger og sover.

Allerede da vi ankom, kunne vi høre flere Rørdrumme pauke. Da vi stod i skjulet, og forsøgte at se gennem mørket, kunne vi pludselig ane en silhuet ude i vandet. Det var en kronhind, som sjaskede i land ikke langt fra os. Det blev begyndelsen på en spændende tur på en kold forårsdag i april. En artsrig tur, med de fleste andearter repræsenteret og en rugende Trane, som nogle af højdepunkterne.  På vejen hjem dukkede årets første Landsvale op. Den blev desværre ikke set af alle.

68

Flere billeder fra turen kan ses på min hjemmeside http://www.eihansen.dk/april%202014.html.

Og artslisten fra turen kom op på 72 arter:

Artsliste fra Vejlerne den 12.april 2014

Knopsvane – Kortnæbbet gås – Grågås –  Bramgås –  Gravand –  Gråand –  Knarand – Spisdand – Skeand – Pibeand –  Krikand –  Atlingand – Taffeland, – Troldand –  Hvinand, – Lille skallesluger, – Toppet skallesluger, – Fasan (hørt) – Sorthalset lappedykker –  Gråstrubet lappedykker –    Toppet lappedykker, –  Skarv – Rørdrum (hørt), –  Fiskehejre –  Skestork – Havørn – Rørhøg – Musvåge, -Tårnfalk, – Vandrefalk, – Vandrikse (hørt), – Blishøne – Trane (bl.a. en rugende), – Strandskade, –  Klyde – Hjejle – Vibe, –  Rødben, –  Stor kobbersneppe, – Storspove – Hættemåge – Stormmåge –  Sølvmåge – Svartbag -Ringdue, – Tyrkerdue –  Sanglærke, – Landsvale (på vejen hjem) –  Engpiber –  Hvid vipstjert, –  Stenpikker, – Sjagger –  Vindrossel –  Solsort – Gransanger –  Musvit –  Blåmejse –  Skægmejse –  Spætmejse (Irup på vejen hjem) –  Husskade –  Skovskade (Irup på vejen hjem) –  Allike –  Råge –  Gråkrage –  Stær –  Gråspurv –  Skovspurv –  Bogfinke – Dompap –  Rørspurv –  Gulspurv –  Bomlærke.

Fuglestudiekredstur til Nørhå

Fugleartsliste, Nørhå den 15. marts 2014

Natten igennem havde stormen Carl rusket i Thy. Det afholdt ikke ni friske fuglefolk at møde op til lørdagens fugletur til Nørhå sø.

Det blev ikke til nogen lang fugleartsliste, men vi fik en fin dag både ved Ove sø og Nørhå sø. Foruden fuglene og masser af frisk luft fik vi en fin rundvisning og fortælling af Nicolai på Gyrup gård.

studiekreds

Og så skal vi ikke glemme at vi trods alt fik én forårsbebuder. Nemlig den Hvide vipstjert.

 

Knopsvane
Grågås
Sædgås
Kortnæbbet gås
Gråand
Pibeand
Krikand
Troldand
Stor skallesluger
Toppet lappedykker
Skarv
Fiskehejre
Musvåge
Hættemåge
Stormmåge
Sølvmåge
Ringdue
Sanglærke
Hvid vipstjert
Solsort
Gærdesmutte
Blåmejse
Musvit
Husskade
Allike
Gråkrage
Stær
Gråspurv
Skovspurv
Bogfinke
Gulspurv
I alt 31 arter

 

Årets oplevelser 2013.

Selv om vinteren for alvor havde holdt sit indtog i Thy var der et stort fremmøde til aftenens arrangement. De to foredragsholdere fortalte om deres oplevelser  fra deres rejser i USA gennem mange smukke billeder af den storslåede natur og de fremmedartede fugle. De 34 fremmødte fik en hyggelig og spændende aften, inden de igen kunne køre ud i den danske vinter. For dem, som havde planer om at rejse til USA, havde det helt sikkert givet ekstra ”blod på tanden”.

STELLERS JAY

STELLERS JAY

Nytårsturen til Agger Tange

Den årlige nytårstur til Agger Tange blev, trods det regnfulde og blæsende vejr, igen i år en succes. 13 friske deltagere mødte op og fik, selv om vi kun er i januar, de første forårsbebudere at se. Både Strandskade og Vibe kunne føjes til artslisten, som blev på 37 arter. Den planlagte tur helt ud på den store mole, droppede vi p.g.a. blæsten. Til gengæld kunne vi nyde den medbragte kaffe i Nationalparkens informationsbygning ved færgelejet.

Mørkbuget knortegås

Mørkbuget knortegås

Fugleartsliste

Knopsvane
Sangsvane
Pibesvane
Grågås
Bramgås
Knortegås (mørkbuget)
Knortegås (lysbuget)
Gravand
Gråand
Spidsand
Pibeand
Krikand
Bjergand
Ederfugl
Sortand
Fløjlsand
Hvinand
Sortstrubet Lom
Sule
Skarv
Fiskehejre
Musvåge
Vandrefalk
Strandskade
Hjejle
Vibe
Rødben
Storspove
Dobbeltbekkasin
Hættemåge
Stormmåge
Sølvmåge
Svartbag
Dværgmåge
Snespurv
Eng/skærpiber
Gråkrage
Stær
Snespurv

Snespurv

Agger Tange den 4. januar 2014