Debatmøde om vandløb i relation til natur, landbrug og samfund!

Naturligt vandløb. Foto: Naturgrafik.dk

Tid: onsdag d. 21. november kl. 19.00
Sted: VUC´s kantine, Munkevej 9, 7700 Thisted 

Debatmødets formål er at belyse og debattere problemerne omkring vore vandløb, hvor konflikten ofte står mellem landbrugets / samfundets interesser og målsætningen om vandløb i god økologisk tilstand. Oprenset afvandingskanal kontra det uforstyrrede, rene, slyngede og artsrige vandløb. Afvanding kontra natur.
Hvad er vi bedst tjent med, eller behøver de to interesser at være uforenelige?

Oplægsholdere:

Lektor Tenna Riis, Aarhus Universitet (Institut for Bioscience-Akvatisk biologi) fortæller om vandløbs naturlige struktur (planter, dyr, fysiske forhold) og naturlige økologiske funktioner (rolle i næringstilbageholdelse, biodiversitet).

Michael Damm, Limfjordsrådets sekretariat, fortæller om samfundets interesser og forpligtelser under hensyn til aktuelle udfordringer, gældende love, regler og målsætninger. Der tages afsæt i Limfjordsrådets vandplanarbejde i oplandet til Limfjorden herunder interessentinddragelse og arbejdet med forbedringer af vandløbenes fysiske forhold i Limfjordens opland.

Carl Christian Pedersen, formand for landbrugsorganisation Agri Nord, der er hjemmehørende i Aars, Hobro og Aalborg. Carl Christian Pedersen vil belyse forhold, der har betydning for landbrugserhvervet.

Ordstyrer: tidl. klitplantør Ib Nord Nielsen.
Entre er 50 kr. og øl og vand kan købes. Medbring evt. selv kaffe/te
Debatmødet arrangeres af BFN’s Naturkurser.

Alle er velkomne.