Fotosafari for juniorer (gratis – max. 15 deltagere)

 

  • er du glad for at tage billeder
  • kan du også lide naturen
  • er du mellem 7 og 15 år, så er det her noget for dig.

BFN (Biologisk Forening for Nordvestjylland) inviterer dig til at lære at tage gode billeder, og få en masse viden om naturen.

Tidspunkter:

Over fem lørdag formiddage henover kommende efterår, vinter og forår er du inviteret til Hummerhuset Klitmøller på flg. datoer:

Lørdag den 3. oktober 2015 fra kl. 9.00 – 14.00.          Tema: Surfere eller træer/ ?

Lørdag den 14. november 2015 fra kl. 9.00 – 14.00.    Tema: Stranden/Jan Durinck

Lørdag den 16. januar 2016 fra kl. 9.00 – 14.00.          Tema: Landskaber/ Jens Kristian Kjærgaard

Lørdag den 9. april 2016 fra kl. 9.00 – 14.00.               Tema: Havfugle/Carsten Krog Pedersen

Lørdag den 30. april 2016 fra kl. 9.00 – 14.00.             Tema: Forår i naturen/ Ib Nord Nielsen

Fotosprint lørdag den 4. juni 2016 fra kl. 9.00 – 16.00 Temaet udmeldes på selve dagen.

Fotosprint er en spændende konkurrence, som vi vil fortælle om den første gang, vi mødes. Betingelsen for at deltage i fotosprint er, at du har deltaget i mindst tre fotosafarier.

Undervisere:

Jytte Gellert Krogh underviser i fototeknik og er leder af alle fotosafarier

Skiftende personer, som har stort kendskab til naturen og fotografering

Programmet for hver fotosafari:

Temaet om naturen bliver fortalt på en spændende måde af en person fra BFN.

Jytte Gellert Krogh, vil fortælle lidt om fototeknik, og så går vi ud og fotograferer det, vi lige har snakket om.

Når vi kommer tilbage til Hummerhuset skal vi se nogle af de billeder, der er taget.

Hver gang skal du udvælge et billede, som du vil have fremkaldt i større format. Billedet bliver udstillet hos Photocare i Thisted. Herefter må du få billedet.

Der vil også blive en fotoudstilling i Hummerhuset. Desuden vil vi lægge dine pletskud (gode billeder) op på BFN’s hjemmeside, og vi vil oprette en facebookside med billeder. Måske vil Nationalpark TV komme og følge os en dag.

Udstyr

Hvis du har et kamera, nyt eller gammelt, eller en mobiltelefon/ipad, som kan tage billeder, så tag det med. Hvis ikke du har nogen af delene, så kan du låne et kamera. Ved tilmelding skal du oplyse, hvad du tager billeder med eller at du vil låne et kamera.

Hygge og se billeder

Måske kan vi få nogle forældre til at komme og deltage, og måske vil nogle bage boller og lave varm kakao til vi kommer tilbage efter at have taget billeder.

Du er også velkommen til at tage en voksen med på safarien, men det er dig, som tager billederne.

Tilmelding

Du skal tilmelde dig senest mandag i samme uge, som fotosafarien finder sted ved at sende en sms til:  24 93 50 41. Husk at oplyse, hvilket kamera ect. du har eller om du vil låne et kamera. Det er efter først til mølle princippet, når der er 15 deltagere, så lukkes der for tilmelding. Skriv også, om dine forældre vil hjælpe til.

Vigtigt

For at dine billeder må udstilles og vises på nettet skal dine forældre skrive under på, at de giver deres tilladelse. Her et dokument til dette formål:

Forældretilladelse til offentliggørelse af billeder i forbindelse med fotosafari

 

Nekrolog over botaniker Holger Søndergaard

Biologisk Forening for Nordvestjyllands stifter og mangeårige formand, Holger Søndergaard, er efter nogen tids sygdom død kun 66 år gammel.

Holger Søndergaard var landmandssøn fra Tødsø på Mors, og det lå nærmest i kortene, at han selv skulle være landmand. Et efterskoleophold i Galtrup var medvirkende til at han fik lyst til at læse videre. Han blev teknisk assistent, så byggetekniker og efter et års praktik som tømrer optaget på akademiet i Horsens, så han fik sin endelige uddannelse som bygningskonstruktør.

Som færdiguddannet startede han i 1975 som konstruktør ved Søgaard Køkkener i Thisted, han bosatte sig i Sønderhå, men senere erhvervede han sammen med Anne Kirstine Brix Tved gamle Skole, hvor han boede indtil sin død.

I 1992 lukkede Søgaard Køkkener, og denne lukning blev anledning til det store professionelle skifte i Holgers liv, idet han nu etablerede sig som konsulent i naturen – et virke han havde i mere end 20 år og stort set indtil sin død. Men interessen for naturen havde Holger med sig fra barndommen, og allerede i 1965 dannede han Nordvestjyske Fuglevenner.

Holger var aktiv i Nordjysk Ornitologisk Kartotek (NOK) og var med til at skrive og redigere de rapporter over nordjyske fugleiagttagelser, som dengang blev udgivet af NOK. I dag udgives rapporterne af Foreningen Nordjyllands Fugle og i et noget andet udstyr end dengang.

Den 4. april 1970 stiftede Holger Søndergaard sammen med andre naturinteresserede på Mors BFN som en reaktion imod den hårdhændede naturafvikling, som i særlig grad prægede Limfjordsøen på det tidspunkt. Holgers vision var at samle nordvestjyske naturinteresserede i en forening, som igennem indsamling af oplysninger om og udbredelse af kendskabet til naturen kunne danne platformen for en bredere forståelse for beskyttelse af landsdelens unikke natur.

Mange idéer så dagens lys de første år, og Holger var fadder til adskillige af dem, men især feltarbejdet var hans helt store lidenskab. I en længere årrække arbejdede han med botaniske registreringer i Viborg Amt, og han har besøgt og gennemtravet stort set alle naturlokaliteter i amtet. Efter amtets nedlæggelse fortsatte Holger sit arbejde men nu også i Jammerbugt Kommune.

Holger var også systematiker, og netop denne evne har sikret alle data for eftertiden, idet observationerne er registreret i BFN’s Naturdata – både Holgers egne men også andre naturinteresseredes iagttagelser. På den måde er der skabt et enestående datamateriale, som blandt andet benyttes af Naturstyrelsen til sikring af sårbare arter på styrelsens arealer.

En af de nyeste ideer er etablering af ”Naturens Besøgsvenner”, hvor Holger fik samlet en flok botanikere, som udstyret med GPS’ere holder øje med udviklingen af en række sårbare plantearters bevoksninger.  Det var vigtigt for ham at sikre en kontinuerlig overvågning af disse plantearter for på den måde at beskytte dem.

Holger har skrevet bøger og mange artikler i faglige tidsskrifter om naturen og især botanik. Der er 2 nye bøger på vej fra foreningens forlag, og i begge tilfælde har han haft en afgørende finger med i spillet. Den ene udgivelse er en ny kunstnerisk bog om orkidéen Tætblomstret Hullæbe, hvor samme plante skildres af en lang række forskellige kunstnere ledsaget faglige og de mere sociale af artikler på højt fagligt niveau. Den anden bog er en beskrivelse af en række nordvestjyske botaniske lokaliteter, og her er Holger Søndergaard selv en væsentlig bidragyder. Desværre nåede han ikke at opleve udgivelserne.

Selve Foreningen betød meget for Holger Søndergaard. Han var aktiv som ekskursionsleder og naturplejer, og han var i alle 45 år medlem af bestyrelsen. Holger deltog i næsten alle foreningens møder, både de, hvor han altid interesserede sig for medlemmerne og var en engageret samtalepartner.

Det ord, der bedst karakteriserer Holger Søndergaards virke, er ”ordentlighed”.  Det har gennemsyret foreningens arbejde i alle årene, og vi er mange, der på den måde har oplevet Holger som et forbillede.

Ordentlighed var der også i forhold til Holgers venskaber. Han var altid engageret og tjenstvillig, og man var aldrig i tvivl om, hvor man havde ham. Han var også et omvandrende leksikon med en utrolig viden, ikke kun om biologiske emner men om alt muligt – måske stimuleret af interessen for bøger og hans kæmpe bogsamling.

Igennem en årrække har Holger været ekskursionsleder på en morgentur i Tved plantage med morgenkaffe i Tved gamle Skole som afslutning på turen. For et par år siden traf han på denne tur Lisbeth Crone Nielsen, som i øvrigt stammer fra samme område på Mors, og de to har efterfølgende haft mange oplevelser sammen, men også den svære tid med Holgers sygdom og død har de delt.

Holger Søndergaards alt for tidlige død er et savn for BFN og alle vi, der kendte ham.  Vi har mistet vores gode ven og nestor.

 Poul Nystrup Christensen

Nationalpark Thy under lup – set med naturens øjne.

Temadagen afholdes den 19.september i VUCs kantine, Thisted, kl. 10 – 17. I løbet af dagen vil der være 5 indlæg á 45 min. om relevante emner angående Nationalpark Thy. I frokostpausen serveres sandwich, og der kan købes øl og vand.

Else Østergaard Andersen, leder af Nationalpark Thy, vil indledningsvis redegøre for nationalparkens tilblivelse og formål i henhold til bevarelse, styrkelse og udvikling af naturen.

Disse temaer vil i princippet blive nærmere belyst gennem de forskellige indlæg fremsat af – hver på sit felt – kompetente personer.:

Seniorforsker Rasmus Ejrnæs, Institut for Bioscience, Aarhus Universitet, vil i sit indlæg nærmere belyse, hvordan Nationalpark Thy kan påvirke biodiversiteten i området. Baseret på eksisterende viden om nationalparkens betydning for biodiversiteten i Danmark gives en motiveret vurdering af de væsentligste målsætninger og de vigtigste virkemidler til bevarelse og udvikling af områdets natur. Endelig diskuteres den danske nationalparklov som ramme for biodiversitetsforvaltningen i Danmark.

Direktør og herpetolog Lars Christian Adrados, Amphi Consult, vil tale om naturovervågning i Nationalpark Thy og præsentere de forskellige naturovervågningsaktiviteter, der foregår i nationalparken.

Lektor Ole Pedersen, ferskvandsbiologisk Institut, Københavns Universitet, vil redegøre for forskning vedrørende søerne i nationalparken. De flere hundrede klithedesøer i nationalparken huser en unik flora, men trues af tilgroning og forurening. Indlægget vil præsentere data fra nogle af de videnskabelige undersøgelser af klithedesøerne, hvor både bachelor / PhD studerende har gjort en stor indsats i de forløbne år for at øge vidensgrundlaget, så disse unikke naturområder på sigt kan forvaltes på allerbedste vis.

Seniorforsker Peter Sunde, PhD, Aarhus Universitet, Institut for Bioscience, vil i sit indlæg tale om ”Adaptiv naturforvaltning” i Nationalpark Thy med tinksmed, krondyr og ulv som mulige eksempler. Begreber som ”forskningsbaseret forvaltning” og ”adaptiv forvaltning” er i de seneste par år kommet på mode inden for dansk naturforvaltning. Og med god grund. Men hvad ligger der egentlig i disse begreber, og hvornår kan forskningsbaserede og adaptive forvaltningsprincipper egentlig være hensigtsmæssige i forhold til traditionel forvaltning, fx i forbindelse med naturforvaltning i nationalparken? Med udgangspunkt i tre ikoniske arter – en truet, en almindelig og en ny hjemmehørende i nationalparken – gives en introduktion til de grundlæggende principper for forskningsbaseret og adaptiv forvaltning, samt hvorledes de tre arter i givet fald kunne forvaltes i nationalparken efter disse principper.

Vildtbiolog Niels Kanstrup, Dansk Jagtakademi, vil belyse, om Nationalpark Thy er en ”rigtig” nationalpark sammenlignet med nationalparker i udlandet, og IUCN’s retningslinjer for nationalparker. Der stilles ofte spørgsmål ved, om de danske nationalparker er rigtige nationalparker. Kritikken går på nationalparkernes manglende størrelse og naturmæssige autenticitet, deres indhold af erhvervsvirksomheder med særlig fokus på landbrug og turisterhvervet, deres indhold af bymiljøer samt deres udnyttelse til konsumptive rekreative formål, fx jagt og fiskeri. Indlægget giver en sammenligning mellem Nationalpark Thy og udvalgte nationalparker i andre lande og foretager en vurdering i forhold til IUCN’s kriterier for kategorier af områdebeskyttelse og giver på dette grundlag et bud på, om Nationalpark Thy er en ”rigtig” nationalpark.

 

 TEMADAG

Nationalpark Thy under lup – set med naturens øjne

Temadagen afholdes lørdag d. 19. september

kl. 10-17 i VUCs kantine, Munkevej 9, 7700 Thisted

Program:

10.00: Velkomst ved ordstyrer Knud-Allan Knudsen

10.15 – 10.45: Leder af Nationalpark Thy Else Østergaard Andersen: Nationalparkens tilblivelse og formål i forhold til bevarelse, styrkelse og udvikling af naturen.

11.00 – 11.45: Seniorforsker Rasmus Ejrnæs, Institut for Bioscience, Aarhus Universitet: Hvordan kan Nationalpark Thy påvirke biodiversiteten i området.

11.45 – 12.30: Frokostpause. Der serveres sandwich og sælges øl og vand.

12.30 – 13.15: Direktør og herpetolog Lars Christian Adrados,  Amphi Consult: Naturovervågning i Nationalpark Thy.

13.30 – 14.15: Lektor Ole Pedersen, Ferskvandsbiologisk Institut, Københavns Universitet: Forskningen vedrørende søerne i Nationalpark Thy.

14.15 – 15.00: Kaffepause.

15.00 –15.45: Seniorforsker Peter Sunde, PhD, Aarhus Universitet, Institut for Bioscience: Adaptiv naturforvaltning i Nationalpark Thy? Tinksmed, krondyr og ulv som mulige eksempler.

16.00 – 16.45: Vildtbiolog Niels Kanstrup, Dansk Jagtakademi (rådgivningsfirma): Nationalpark Thy sammenlignet med nationalparker i udlandet, og IUCNs retningslinjer for nationalparker.

16.45: Temadagen afrundes ved biolog, mag.scient Poul Hald-Mortensen

Entré: 100 kr. der dækker frokost og eftermiddagskaffe.

Tilmelding: Til Jens Handrup senest d. 17. september på    handrup@dlgtele.dk,

eller  tlf. 97 93 66 10 / 30 50 69 92.       Alle er velkomne              

 Arrangører: Thisted Folkeuniversitet, Biologisk Forening for Nordvestjylland, Danmarks Naturfredningsforening Thy, Støtteforeningen for Nationalpark Thy, Dansk Ornitologisk Forening Nordvestjylland

 

Flagermus i Nordvestjylland

Til mødet onsdag den 25. februar 2015 i Hummerhuset fortalte Jan Durinck,
Elsemarie Kragh Nielsen og Einar Flensted-Jensen om flagermus.

Kællingdal_skovbunker_fmus_9021 corr

Overvintrende flagermus i bunker nær Hanstholm. Fotograf: Jan Durinck.

De mystiske dyrs levevis og forekomst i Danmark blev gennemgået. Artsbestemmelse ved
brug af flagermusdetektorer blev demonstreret og det var muligt at høre og skelne lydbillederne af flagermusenes ekkolyde fra hinanden. Præsentation af de nyeste fund fra Nordvestjylland blev modtaget af 20 fremmødte med stor interesse.
Mulighederne for at finde flagermusenes ynglesteder og overvintringssteder i lokalområdet blev diskuteret.

 

Årets oplevelser 2014

Til forårets arrangement om naturoplevelser var der mødt ca. 25 personer op. Der var 3 indlæg fra følgende personer: Sinne Harbo og Christian Kristensen fortalte om en tur til Lofoten i Norge. Tage Leegaard fortalte om en tur langs vestkysten i USA, mens Jørgen Nordkvist fortalte om en tur til Andalusien i det sydlige Spanien.

Turen til Lofoten: Sinne og Christian var fra en botaniktur ved Kinnekulle i Sverige kørt op gennem Norge mod Lofoten. Undervejs havde de ved Snåsa lidt nord for Trondhjem set en del Fruesko. I det hele taget blev der vist mange smukke blomsterbilleder også af Engblomme i trængsel. Vel ankommet til Lofoten måtte de sande, at vejret ikke var det bedste, så opholdet her blev kortere end planlagt. Det lykkedes dog at se havørne og andre spændende fugle. Hjemturen blev kørt gennem Sverige med bl.a. stop i Abisko Nationalpark og ved Kiruna med dets jernminer.

Fruesko

Fruesko

Turen langs vestkysten af USA: Fra Mountain View i Californien lidt syd for San Francisco kørte Tage og hans kone Pia (som har taget billedet) ad Highway 1 langs Stillehavskysten op gennem Californien, Oregon og staten Washington. Undervejs fik de i Californien set verdens højeste træer, Redwoods. Undervejs så de ligeledes amerikanske kronhjorte, de såkaldte wapitier samt en vandreklit, som var over 50 kilometer lang.

Fra Port Angeles sejlede de ud på Vancouver Island, som er en del af British Columbia, Canada. På Vancouver Island besøgte de blandt andet Pacific RIM Nationalpark. På vej tilbage gik turen via Nanaimo til Vancouver City og videre tilbage over grænsen til Seattle, hvorfra de fløj tilbage til Californien. Da de kom sydpå igen, besøgte de Point Lobos State Reserve, som ligger lidt syd for Monterey i Californien ud mod Stillehavet. Foruden smukke planter så de her søløver, kalkungribbe, brune pelikaner, charmerende havoddere samt det endemiske træ Monterey Cypres.

 

wapitier

Wapitier

Turen til Andalusien: Jørgen og hans kone Ellen Eva var i 2013 og 2014 i marts/april i Andalusien. I 2013 overnattede de 4 forskellige steder, mens de i 2014 overnattede samme sted på Solkysten. Der blev set mange forskellige fugle såsom gåsegrib, flamingo, stylteløber forskellige hejrearter samt to sjældnere arter såsom tyndnæbbet måge og hvidhovedet and. Også planter blev der set. De mest bemærkelsesværdige var forskellige Cistus-arter (Soløjetræ) og en del forskellige Orkidé-arter. Blandt Orkidéerne skal nævnes forskellige Ophrys-arter (vores hjemlige Flueblomst er en Ophrys-art). Til slut blev der også vist billeder af maurisk kunst og arkitektur (kongepaladserne i Sevilla, moskeen i Cordoba og Alhambra i Granada)

Tyndnaebetmaage (46)

Tyndnæbbet måge

Sensommermøde.

I strålende sol afvikledes sensommermødet i Hummerhuset, Klitmøller – lørdag den 25. oktober, kl. 12-17. Vi nød det dejlige hus og udsigten gennem de salttågede ruder. Der var 18 deltagere og 3 faglige punkter. Men først trakterede bestyrelsen i samarbejde med deres bedre halvdel en rigtig lækker frokost –  og med afdøde Poul Elsigs sidste rester af kryddersnaps gled silden ned med velbehag.

Lars Smith gav en orientering om flagermus i Nordvestjylland. Der er registreret 7 arter, heraf 2 nye. Der findes sikkert mange flere flagermus og på mange flere lokaliteter, end vi hidtil har registreret. Det er et spørgsmål om at se efter på egnede flagermuslokaliteter og ved benyttelse af kunstig lyd at finde frem til de forskellige arter.

Poul Nystrup Christensen gennemgik BFN’s 14 forslag til ny Nationalparkplan – periode 2016- 2121. Der er indkommet 81 forslag til Nationalparkplanen, hvilket er flere end 1. gang, men de tælles forskelligt, idet BFN’s 14 forslag 1. gang talte som et forslag. BFN’s forslag er næsten identiske med første forslag, hvor beskyttelse prioriteres højere end benyttelse. I Nationalparken skal der være stilhed, og mammutsportsarrangementer bør afholdes andetsteds.

Sump Hullæbe

Sump Hullæbe

Jørgen Nordkvist fortalte om arbejdet med at lave en bog om ”Botaniske lokaliteter i Nordvestjylland”. Der er 6 personer, der arbejder med at beskrive de botaniske herligheder på 37 lokaliteter i Thisted og Jammerbugt Kommuner. Bogen kommer til at indeholde 3 oversigtkort, hvor man kan se, hvor hver enkelt lokalitet ligger. Desuden er hver enkelt lokalitetsbeskrivelse ledsaget af et detailkort samt et foto af lokaliteten og 1-2 fotos af udvalgte plantearter. Bogen forventes at udkomme på et eller andet tidspunkt i 2015.

Svampetur til Nystrup Klitplantage

OLYMPUS DIGITAL CAMERA127 personer deltog i søndagens svampetur i Nystrup Klitplantage. Vejret var perfekt og svampene talrige. Der blev fundet mange Trumpet Svampe, en del Pigsvampe og rigtig mange forskellige ikke spiselige svampe. Alle svampe blev omhyggeligt gennemgået og bestemt af Henning Christensen fra foreningen til Svampekundskabens fremme og Ib Nord Nielsen fra DN-Thy.

Der afholdes MosCamp den 4. til 5. oktober 2014 i Nationalpark Thy.

MosCamp er en naturevent i Nationalpark Thy. Eventen er et samarbejde mellem Nationalparken, Biologisk Forening for Nordvestjylland (BFN) og Habitatvision A/S. Det er formålet at blive klogere på mosserne i nationalparken og samtidig øge deltagernes vidensniveau om mosser. Det er gratis at deltage og det er muligt at få bidrag til transportudgifterne, selvom der naturligvis  arrangeres fælleskørsel for at minimere CO2-belastningen.

Der er fokus på at se mosserne i forskellige naturtyper og om aftenen er der mulighed for at artsbestemme mosser ved hjælp af mikroskop og der udarbejdes en udstilling med repetition af arterne. Alle er velkomne.

Formålet med MosCamp 2014:

1.      Øge vidensniveauet om mosser for alle deltagere. Hæve niveauet for alle! Derfor er alle velkomne både nybegyndere og erfarne mosvenner.

2.      Kortlægge mosserne i Nationalpark Thy.

3.      Dokumentere status for mosserne på en måde som kan gentages og eventuelle ændringer i forskellige naturtyper kan således dokumenteres.

4.      Finde flest mosarter på 36 timer.

5.      Publicere data.

Vi mødes lørdag morgen den 4. oktober kl. 9.00 ved kirken i Tved og slutter senest kl. 16 om søndagen.

Vi overnatter på Thisted Vandrehjem.

Der bliver madhold og vi hjælper hinanden med at tilberede maden.

Det bliver en lærerig weekend og vi glæder os til at se dig. Del gerne invitationen med dit netværk.

Tilmelding kan ske til Lennarth på lse@habitatvision.dk senest den 25. september.

Medbring:

Sengelinned, støvler, varmt tøj, lup 10x og gerne 20x, Den danske mosflora (download evt. fra www.bryologkredsen.dk) gerne anden moslitteratur. Medbring meget gerne stereolup og mikroskop.