Vedtægter for BFNs Naturkurser

§ 1  : Navn, tilhørsforhold og hjemsted :

Stk. 1 : Foreningens navn er ”BFNs Naturkurser

Stk. 2 : Foreningens hjemsted er Thisted Kommune

Stk. 3 : Foreningen er en selvstændig aktivitet inden for BFN (Biologisk Forening for Nordvestjylland)

§ 2 : Formål :

Foreningens formål er gennem undervisning – klasseundervisning, foredrag, studiekredse, ekskursioner m.m. – at udbrede kendskabet til flora og fauna i Nordvestjylland.

§ 3 : Medlemskreds :

Stk. 1:Medlemskredsen udgøres af deltagere i BFNs Naturkurser i det igangværende eller foregående regnskabsår samt BFN-medlemmer.

Stk. 2 : BFNs Naturkursers elever er ikke pligtige til at være medlemmer af BFN.

§ 4 : Generalforsamlingen :

Stk. 1 : Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2 : Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af januar kvartal. Generalforsamlingen indvarsles senest 2 uger forinden i Naturnyt, på bfn-nyt.dk og pr. mail til forrige års kursister.

Stk. 3 : Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter :

1)      Valg af dirigent og stemmetællere.

2)      Bestyrelsens beretning.

3)      Forelæggelse af revideret regnskab.

4)      Behandling af indkomne forslag, der er bekendtgjort på bfn-nyt.dk

5)      Godkendelse af budget.

6)      Valg af formand for et år ad gangen.

7)      Valg af 6 bestyrelsesmedlemmer således, at der hvert år er 3 bestyrelsesmedlemmer på valg.

8)      Valg af en bestyrelsessuppleant for et år ad gangen.

9)      Valg af revisor og revisorsuppleant for et år ad gangen.

10)  Eventuelt

I forbindelse med vedtagelse af disse vedtægter på den stiftende generalforsamling vælges 6  bestyrelsesmedlemmer. Det efterfølgende år afgøres det ved lodtrækning hvilke 3,  der ikke er på valg.

Stk. 4 : Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen.

Stk. 5 : Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.

§ 5 : Ekstraordinær generalforsamling :

Stk. 1 : Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftligt begrundet anmodning over for formanden.

Stk. 2 : Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger.

§ 6 : Foreningens daglige ledelse :

Stk. 1 : Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen.

Stk. 2 : Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med vedtægterne og generalforsamlingens beslutninger.

Stk. 3 : Senest 14 dage efter nyvalg afholdes konstituerende møde.

Stk. 4 : Formanden indkalder og leder bestyrelsens møder. Indkaldelse sker skriftligt med mindst 1 uges varsel, og med angivelse af dagsorden, når formanden skønner det nødvendigt, dog mindst 2 gange om året, eller hvis mindst 1 bestyrelsesmedlem fremsætter ønske om det over for formanden.

Stk. 5 : Bestyrelsens beslutninger afgøres ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er til stede.

§ 7 : Økonomi, regnskab og revision :

Stk. 1 : Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Stk. 2 : Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen for budget og regnskab.

Stk. 3 : Foreningens regnskab føres af kassereren i samarbejde med lederen af BFNs Naturkurser.

Stk. 4 : Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor.

§ 8 : Tegningsret og hæftelse :

Stk. 1 : Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og kassereren i forening.  Bestyrelsen kan meddele prokura. Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

Stk. 2 : Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

§ 9 : Vedtægtsændringer :

Stk. 1 : Disse vedtægter kan kun ændres med flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget  er rettidigt indsendt til formanden.

Stk. 2 : Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, hvor de vedtages.

§ 10 : Opløsning :

Stk. 1 : Opløsning af foreningen kan kun finde sted efter flertal, på 2 hinanden efterfølgende generalforsamlinger med minimum 8 dages mellemrum, hvoraf den ene skal være ordinær.

Stk. 2 : Ved opløsning tilfalder foreningens aktiver BFN.

§ 11 : Datering :

Stk. 1 : Således vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 25. marts 2015.

Dirigentens underskrift